Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

1. referat

Bestyrelsesmøde  

2018 

Nydamskolens P-rum: 11.09.18 

18.30-21.00 

 

 

Afbud:  

Fraværende:  

Godkendelse af referat:  

 

Som vanlig ved nye bestyrelser starter vi med en gang fotografering. 

Vær opmærksom på IKKE at udskrive bilag. Der er mange og mange sider. 

Hvis I vil have nogen på tryk, så ring til os. 

 

 

Efterretninger – max. 20 minutter 

  1. Formand:  

  1. Skoleleder: 

  1. Udvalgene: Status fra forældremøder. Berit. 

  1.  Nyt fra FRO: 

 

Elevrådet: mødes første gang på torsdag 

 

Punkter: 

 

01 

Emne: Datoer  

Opgave: Beslutte mødedatoer næste skoleår. 

Bemærkninger: Mødet den 21. februar 2019 skal gerne flyttes til tirsdag den 19. februar. Ledelsen er ude af huset :-( 

Tovholder: LB 

Beslutning: Er godkendt 

 

02 

Emne: Konstituering. 

Opgave: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, dirigent  

Bemærkninger: Proces: Skriftlige forslag til formand. Valg af formand. 

Skriftlige forslag til næstformand. Valg af næstformand. 

Valg af dirigent. Skal denne være fast eller rullende? 

Tovholder: Michal 

Beslutning Ny formand bliver Gert.  Dirigent blev Sille og FRO medlem blev p.t. Rasmus. 

De sidste poster bliver besat på vores møde på Comwell. Der var enighed om, at alle tænker over, hvilke arbejdsområder/udvalg, de gerne vil deltage i. 

Alle var ligeledes enige om, at arbejdet i bestyrelsen er en fælles opgave, hvor alle bidrager aktivt. 

 

 

03 

Emne: Udvalg, dirigent og kontaktpersoner. 

Opgave: Beslutte og fordele arbejdsområder som nævnt i emne. 

Bemærkninger: Dirigentrollen og valg. Hvilke faste udvalg ønskes nedsat fra start?  

Andre udvalg kan nedsættes ad hoc. 

Tidligere udvalg: 

Ansættelsesudvalg: 

FRO-medlem:  

Partnerskabsudvalg: (Forældre, K-forældre, kommunikation) 

Skolefestudvalg: (Mette, 4 medarbejdere – er valgt, bestyrelsesrepr.) 

Økonomiudvalg: Vi foreslår, at øk.kontrol af hovedtal i stedet sker samlet på bestyrelsen hvert kvartal. Er der særlige områder, bestyrelsen vil have uddybet, sættes dette på som punkt til et bestyrelsesmøde. 

Sponsorudvalg: Har ikke eksisteret i en del år 

”Kamp”udvalg: Nedsat ved særlige behov (Tidligere temaer: Byggeri, byggegrunde (Er stadig en udfordring), indeklimaproblemer..) 

Adhoc-udvalg: 

 

Kontaktperson årgange / afdeling: 

Tovholder: LB 

Beslutning udsat til mødet på Comwell 

 

 

05. 

Emne: Ferie 

Opgave: anbefale en af to ferieplaner 

Bemærkninger: Medarbejderne plejer også at lave anbefaling, hvorefter bestyrelsen indstiller en endelig anbefaling. Bilag 11.09.05 LMU – lokal Medudvalg anbefaler forslag 1. 

Til skolebestyrelserne 

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har udarbejdet 2 forslag til ferieplan for skoleåret 2019/2020 for folkeskoler i Sønderborg Kommune. 

Forvaltningen sender de 2 forslag til høring i skolebestyrelserne. 

Begge forslag er på 200 skoledage. 

I bedes give en kort begrundelse for jeres valg. 

Skolebestyrelsens svar bedes fremsendt, så de er undertegnede i hænde senest torsdag den 20. september 2018. 

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at der er sket en lovændring. Det er ikke længere nok at sagen forelægges B&U-udvalget.  
Ferieplanen skal godkendes af byrådet.  
Sagen bliver forelagt B&U-udvalget den 10.oktober og bliver herefter forelagt byrådet den 31. oktober  2018.. 

Tovholder: Michal 

Beslutning: Bestyrelsen anbefaler forslag 1.  

 

06 

Emne: Lokalt kursus  

Opgave: 28+29 sep. 2018.  på Comwell.  

Bemærkninger:  

Ideer fra den afgåede bestyrelse: 

A. ”Hvordan tager vi bedre imod og ”uddanner” nye efter valg og ved tiltrædelse i forløbet ” 

B. Hvor finder jeg nødvendig viden? Kommunalt kursus, grundbogen, skole og forældres base og film,  

Tutorordning 

Læs let – oversigt over fagbegreber og forkortelser 

C. Bestyrelsens udvalg – hvilken konkret opgave har de? 

D. Forældreinvolvering og forældreindflydelse. K-forældre. Bestyrelsen. Et årligt møde med K-forældre. 

E. Principper – gennemgang og justeringer ud fra bruttolisten 

F: Folk udefra? En fra forvaltning? En anden skoleleder? Forældre og samfund… 

G: Andre emner? 

H: Hjemmesiden 

I: Kommunikation 

J: IT system ønsker til programmet Aula 

K: Digital læring i undervisningen 

L: Ambitionsniveau 

M: Skolens værdier 

N: div. valg 

 

Tovholder: LB 

Beslutning: 

 

 

07. 

Emne: Lærernes dag 

Opgave: Drøfte om og evt. hvad bestyrelsen ønsker. 

Bemærkninger: Opfordring til at fejre lærerens dag er sendt til bestyrelserne i landet.  (Bilag 11.09.07) Bestyrelsen på Nydam har altid tidligere markeret dagen – men som en medarbejdernes dag – ikke kun lærernes. 

Tovholder: Michal 

Beslutning: Er som altid medarbejdernes dag, ikke kun lærernes. Der bliver sørget for en overraskelse. Karen og Birgitte er tovholder på opgaven, de taler med kontoret om det praktiske.  

 

 

08 

Emne: Elevråd 

Opgave: Engagere elevrådet 

Bemærkninger: Elevrådet i sidste skoleår var ikke så aktive i bestyrelsesarbejdet. De har forespurgt om bestyrelsen vil deltage i et elevrådsmøde og fortælle om bestyrelsesarbejdet og elevrådets indflydelse og opgaver. Elevrådet vælges sidst i september.  

Tovholder: Berit  

Beslutning Udsat 

 

 

09 

Emne: Økonomi 

Opgave: status på økonomi 

Bemærkninger: Oversigt er vedlagt over hovedkonti. Bilag 11.09.09. LB gennemgår 

Tovholder: Lene 

Beslutning: Det blev vedtaget at økonomien bliver fremlagt som i dag en gang i kvartalet.  

 

 

10. 

Emne: Trafik på skolevejen 

Opgave: Drøftelse af mulige nye tiltag 

Bemærkninger: Vi har fået en forældrehenvendelse vedr. trafik. Generelt er det vores oplevelse, at det er blevet mindre kaotisk ved skolen. Der kan dog fortsat arbejdes på at forbedre de voksnes adfærd og elevernes cykeladfærd. Vi kan fremadrettet udsende beskrivelsen af sikker cykelvej til skolen til alle nye. Måske bestyrelsen også kan udsende en opfordring til forældrene. Vi har ikke haft fokus tidligere på krydset ved kirken. 

Tovholder: Lene 

Beslutning Det blev besluttet, at skolen sender anbefalingen om sikker skolevej ud til forældrene, og at man bruger mut og smut, eller sætter børn af på den anden side af tunnelen.  

 

 

11 

Emne: USU-principper 

Opgave: Grundlæggende drøftelse og justeringer af principper for USU 

Bemærkninger: Punktet foreslås udsat. Vi vedtog, at princippet om USUtimer skulle tages op på jeres første møde. Statsministeren og undervisningsministeren har dog i juli udtalt: Vi overvejer om den understøttende undervisning er god nok, og om den skal erstattes af rigtig undervisning.” Undervisningsministeren har ligeledes bekræftet, at de er ved at se på om USU skal justeres. 

Der er også alt for meget andet på dagsordenen i dag, så det er baggrunden for at punktet foreslås udsat. 

Punktet foreslås derfor taget med på Comwell. 

Tovholder: Michal 

Beslutning: 

ORIENTERINGER 

 

12. 

Emne: Aula 

Opgave: Orientering om det nye kommunikations- og arbejdsredskab 

Bemærkninger: Se bilag 11.09.12 

Tovholder: Lene 

 

 

13 

Emne: Ny ressourcetildelingsmodel 

Opgave: Kort drøfte kommissoriet 

Bemærkninger: Kerneændringer fremhæves. Der vil blive indkaldt til workshop for bestyrelser og MEDudvalg om 2-3 nye tildelingsmodellermodeller. Det endelig forslag sendes i høring. (Bilag 11.09.13) 

Tovholder: Michal 

 

14. 

Emne: Mødedatoer 

Opgave: at huske :-) 

Bemærkninger: Fromøde: den 17.09. 18.30 – 21.00 i det store undervisningslokale her på Jyllandsgade   Rasmus deltager fra bestyrelsen  

Lokalt bestyrelseskursus: den 28-29.09 på Comwell 

Onsdag den 31. oktober: fra kl. 16.00-20.00 afholdes der kursus for de nye skolebestyrelser. 

  • Fra kl. 16.00 for skoleleder og bestyrelsesformand 

  • Fra 17.30 for hele skolebestyrelsen 

Kurset afholdes i Udviklingshuset i Havnbjerg 

 

 

 

15. 

Emne: Effektivisering 

Opgave: orientering.  

Bemærkninger: Kommunekassen går i minus, hvis ikke.. Katalog til effektiviseringer er udsendt til høring i alle medarbejderudvalg. Vedlagt bilag 11.09.15 – læs kun s. 3 og s. 14 

Tovholder: Michal 

 

 

 

Fast punkt: princip-/politik-/retningslinjedrøftelse 

Opgave: At lave justeringer, mindre ændringer 

Bemærkninger: Er praksis ændret, er der kommet nye regler, gør vi det, der står… 

Såfremt et princip grundlæggende ønskes debatteret, så sættes det på som punkt på kommende møde. Princippet vedlægges dagsordenen. 

 

Emne:  

Statusbemærkninger:  

 

 

 

Skoleår 

Princip 

Vedtaget den: 

Revideret i bestyrelsen  

den: 

Følgende er justeret 

Princip for den understøttende undervisning 

Der står pt. at det hovedsagelig er teamet som læser timerne.  

Det er ikke tilfældet, det er SFO i indskolingen. 

 

Kræver nok at der kigges lidt nærmere på denne, da vi har svært ved at se, at det er ting vi gør. 

 

Overbygningen: 

De mener at de igennem holddeling tilgodeser den enkelte elevs faglige niveau og giver mulighed for udvikling. 

 

 

 

Princip for den understøttende undervisning. 

Lektiehjælp og fordybelse 

Lektiehjælp  

Alle elever kan få kvalificeret hjælp til lektier.  

Dette er ikke altid tilfældet, da to lærere ikke har alle fag og derfor ikke kan løse alt.  

Indskolingen: 

Tvivl om vi alle opfylder dette? 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsens månedskommentar: nyt kvartalskommentar evt. i forbindelse med højtider/ferierne.  

 

Eventuelt: 

 

Kommende punkter:  

Forældreinvolvering og forældreindflydelse. 

Forældremøde efter sommerferien (på maj mødet) 

Bus udfordringerne.  

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Gert Als / Michal Pedersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttolisten – med lærerbemærkninger 

2018/19 

 

PRINCIP 

BEMÆRKNINGER PERSONALE 

BEMÆRKNINGER LEDELSE 

Princip for den understøttende undervisning 

Der står pt. at det hovedsagelig er teamet som læser timerne.  

Det er ikke tilfældet, det er SFO i indskolingen. 

 

Kræver nok at der kigges lidt nærmere på denne, da vi har svært ved at se, at det er ting vi gør. 

 

Overbygningen: 

De mener at de igennem holddeling tilgodeser den enkelte elevs faglige niveau og giver mulighed for udvikling. 

 

Princip for den understøttende undervisning. 

Lektiehjælp og fordybelse 

Lektiehjælp  

Alle elever kan få kvalificeret hjælp til lektier.  

Dette er ikke altid tilfældet, da to lærere ikke har alle fag og derfor ikke kan løse alt.  

Indskolingen: 

Tvivl om vi alle opfylder dette? 

 

Princip for information til hjemmet om elevens udbytte af undervisningen? 

Nye kontaktforældre får udleveret en informationsfolder om det at være K-forældre. Hvor kan vi finde denne, så vi kan udlevere den, da der jo også i løbet af skoleperioden skiftes ud i K-forældregruppen. Eller udleveres den af GD, når vi indberettet nye K-forældre i starten af skoleåret.  

 

Er elevplanen nok? Og hvad er status på elevplanerne?  Gamle elevplaner? Meebook?  

Forældrene involveres skriftligt, men vores indtryk er, at alle årgange og afdelinger gør det forskelligt. Den røde tråd for skolen? 

Elevplanen danner ikke altid grundlag for skole-hjem-samtalen!!! 

 

”Forældrene har en løbende dialog med deres barn om barnets mål og udbytte af undervisningen”   Er dette realistisk – især, da forældrene ikke har adgang til Meebook og derfor ikke kan følge med i mål og krav.  

 

Princip for SFOarbejdet 

 

 

Princip for samarbejdet mellem hjem og skole 

 

 

Princip for det internationale samarbejde 

Tænker at de enkelte teams skal være bedre til at informere og kontakte AMR, når de udsættes for (især) verbale krænkelser. 

 

POLITIK 

BEMÆRKNINGER PERSONALE 

BEMÆRKNINGER LEDELSE 

Antimobbepolitik 

 

 

Sundhedspolitik  

 

 

Antimobbepolitik 

 

 

Trafikpolitik 

 

 

Politik for god adfærd 

 

 

RETNINGSLINJE 

BEMÆRKNINGER PERSONALE 

BEMÆRKNINGER LEDELSE 

Retningslinje ved sygefravær 

Som det er nu, giver kontoret besked, når en elev har for meget fravær. Dette fungerer fint, men i princippet står ”at klasselæreren følger børnenes fravær og skal indberette fravær til skoleledelsen. ” 

 

Retningslinje ved ulovlig fravær 

Skal forældrene altid omkring skolelederen for at bede om, at deres barn holder fri? Se punkt fravær med skolelederens tilladelse. Som det er nu, giver klasselæreren fri, når det drejer sig om to dage.  

 

Retningslinje for BYOD 

 

 

Retningslinje for den engagerende skole 

 

 

Retningslinje for den god time 

 

 

Retningslinje for den gode undervisning 

 

 

Retningslinje for erhvervspraktik 

 

 

 

Vedtaget første gang 

Ændret sidst 

Håndtering af medicin 

Retningslinje 

 

2013 kommunalt krav 

19.04.18 

Den gode kommunikation 

Retningslinje 

15.03.16 i bestyrelsen 

19.06.18