Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

2. referat

Bestyrelsesmøde  

2018 

Nydamskolens P-rum:  

10.10.2018 - 18.30-21.00 

Dirigent: Sille 

 

 

Afbud: Michal, Annemette, Lene F og Rasmus 

Fraværende:  

Godkendelse af referat:  

 

 

 

Efterretninger – max. 20 minutter 

 1. Formand:  

 1. Skoleleder: Lokale - testning 

 1. Udvalgene:  

 1.  Nyt fra FRO: Rasmus 

 

Elevrådet: Elevrådet deltog og fortalte om trivselsdagen fredag den 12. oktober 2018. De står for planlægning og gennemførelsen 

 

Punkter: 

 

 

Tovholder:  

Beslutning: 

 

01 

Emne: Opfølgning på den 28-29 sept. 

Opgave: Fortsat proces vedr. udvælgelse og prioritering af de ønskede principper – Gerts Matrix. Samt valg af princip til den 31.10 

Bemærkninger: Vedhæftet en oversigt vedr. opsamling af jeres ønsker fra den 29.09. Bilag 10.10.01 

Tovholder: Gert 

Beslutning: Der skal lavet nye principper vedr. overgange fra 0-1, 3-4 og 6-7, samt for forældrebesøg og gæstelærere.  

Derudover færdiggjorde vi cirklen med arbejdsopgaver fra Comwell. Pkt. vedr. overgange blev markeret grøn og arbejdet med dette princip fortsætter til uddannelsesaftenen i Havnbjerg.  

 

 

 

02 

Emne: Udvalg 

Opgave: Afrunding vedr. udvalg 

Bemærkninger: Ud fra den 28.09 og debatten om punkt 1 afrundes nedsættelse af udvalg samt stikordsproces til arbejde med kommissorier. 

Tovholder: Gert 

Beslutning: Partnerskabsudvalget skal i gang med at kigge på den K-forældrefolder der er udarbejdet tidligere og samarbejdet/kontakt.  Hvordan får vi styrket samarbejdet mellem bestyrelsen og K-forældrene.  

 

Kontaktpersoner: 

’0-1 årg. Karen, 2-3 årg. Birgitte, 4-5 årg. Rasmus, 6 årg. Berit, 7 årg. Gert, 8-9 årg. Annemette og special Lene 

 

Ansættelsesudvalg: 

Indskolingen Sille, Rasmus og Karen 

Mellemtrinnet Birgitte, Berit og Rasmus 

Udskolingen Gert og Berit 

Special Lene 

 

 

03 

Emne: Kursus og principarbejde 

Opgave: Tilmelde samlet deltagerantal og udvælge et princip, vi vil arbejde med på mødet. 

Bemærkninger: Hermed invitation til introduktionskurset for skolebestyrelser i Sønderborg Kommune. Jeg beder jer videreformidle den til jeres skolebestyrelser, - alle medlemmer er velkomne (forældre, medarbejdere, elever). Kurset afholdes Onsdag den 31. oktober fra kl. 16.00-20.00 i Udviklingshuset i Havnbjerg 

 • Fra kl. 16.00 for skoleleder og bestyrelsesformand 

 • Fra 17.30 for hele skolebestyrelsen 

Dagens oplægsholder er Mette Nors, tidligere skoleleder nu konsulent hos Dafolo. 

Mette Nors beder jer medbringe et aktuelt princip, et konkret indsatsområde, årshjul eller andet, I aktuelt skal arbejde med i skolebestyrelsen. 

TILMELDING: Samlet tilmelding fra jeres skole sendes til undertegnede senest fredag den 12. oktober (Vibeke Grau Wind) Bilag 10.10.03 

Beslutning:  Bestyrelsen minus Sille og Berit deltager i Havnbjerg og det bliver princippet om overgange der skal arbejdes med derude.  

 

04 

Emne: Forretningsorden 

Opgave: Vedtage en ny forretningsorden 

Bemærkninger: Bestyrelsen skal have en forretningsorden. Der skal nok laves en justering vedr. suppleanter. ”  

”Hvor vidt suppleanter kan deltage i skolebestyrelsesmøder. Suppleanter kan indkaldes ved forfald uden stemmeret og at den enkelte bestyrelse kan definere ”forfald” i deres forretningsorden.” 

Bilag 10.10.04 

Tovholder: Michal 

Beslutning: Forretningsordenen er godkendt med de foreslåede ændringer. 

 

 

05 

Emne: FRO 

Opgave: Indsende ønsker til FRO ud fra nedenstående bemærkninger 

Bemærkninger: Børne- og Uddannelsesudvalget har på sit møde d. 15. august 2018 besluttet, at der i efteråret 2018 afholdes et fælles ordinært-  og dialogmøde for skoler og dagtilbud. 

Mødet er fastlagt til: 

Tirsdag den 13. november 2018 kl. 19.00. Mødet afholdes i undervisningslokalet på Jyllandsgade. 

Til mødet indhentes ønsker til dagsorden hos skole- og områdebestyrelserne. 

Ønskerne til dagsorden bedes indsendt senest torsdag d. 1. november 2018 til Lene Dippel Rasmussen på lerm@sonderborg.dk 

Tovholder: Rasmus 

Beslutning: Ingen punkter pt.  

 

06 

Emne: Elevråd 

Opgave: Engagere elevrådet 

Bemærkninger: Elevrådet i sidste skoleår var ikke så aktive i bestyrelsesarbejdet. De har forespurgt om bestyrelsen vil deltage i et elevrådsmøde og fortælle om bestyrelsesarbejdet og elevrådets indflydelse og opgaver. Elevrådet vælges sidst i september.  

Tovholder: Berit  

Beslutning Elevrådet var på besøg i dag og aftalen med dem blev, at Mikkel kontakter kontoret for at informerer om hvornår de næste møder er. Herefter sendes det ud til bestyrelsen som så melder ind hvem der kan deltage på hvilket møde.  

Målet er at elevrådet og bestyrelsen ved hvad deres opgaver er i forhold til hinanden.  

 

 

ORIENTERINGER 

 

Emne: Indeklima  

Opgave: Orientering 

Bemærkninger: Lukning af ventilation i sommerferien. Testning af bakterier, skimmel mm.  

Tovholder:  

 

Emne:  

Opgave:  

Bemærkninger:  

Tovholder:  

 

Bestyrelsens kvartalskommentar: Gert laver første hilsen ud til forældrene, her bliver bestyrelsen præsenteret og en kort gennemgang af hvad den nye bestyrelse er startet op med. Deadline uge 43 

 

Eventuelt: 

 

Kommende punkter:  

 • Bestyrelsens årsberetning – hvordan gør vi det? Er det med små hilsner i forbindelse med ferierne på skolen, så man deler det ud over 3-4 gange på skift og ikke en stor beretning og delt ud på forskellige personer? (Berit) 

 • Skal vi som bestyrelse ud og ”kapre” kunder til butikken fra privatskolerne? (Sille) 

 • Hvordan tager vi imod nye bestyrelsesmedlemmer (Berit) 

 • Forældreinvolvering 

 • Buskørsel 

 • Maj 2019 – Afklaring af, hvem der deltager i de første forældremøder efter sommerferien. 

 

 

 

Fast punkt: princip-/politik-/retningslinjedrøftelse 

Opgave: At lave justeringer, mindre ændringer 

Bemærkninger: Er praksis ændret, er der kommet nye regler, gør vi det, der står… 

Såfremt et princip grundlæggende ønskes debatteret, så sættes det på som punkt på kommende møde. Princippet vedlægges dagsordenen. 

 

 

 

 

 

 

Emne:  

Statusbemærkninger:  

 

Skoleår 

Princip 

Vedtaget den: 

Revideret i bestyrelsen  

den: 

Følgende er justeret 

Princip for den understøttende undervisning 

Der står pt. at det hovedsagelig er teamet som læser timerne.  

Det er ikke tilfældet, det er SFO i indskolingen. 

 

Kræver nok at der kigges lidt nærmere på denne, da vi har svært ved at se, at det er ting vi gør. 

 

Overbygningen: 

De mener at de igennem holddeling tilgodeser den enkelte elevs faglige niveau og giver mulighed for udvikling. 

 

 

 

Princip for den understøttende undervisning. 

Lektiehjælp og fordybelse 

Lektiehjælp  

Alle elever kan få kvalificeret hjælp til lektier.  

Dette er ikke altid tilfældet, da to lærere ikke har alle fag og derfor ikke kan løse alt.  

Indskolingen: 

Tvivl om vi alle opfylder dette? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttolisten – med lærerbemærkninger 

2018/19 

 

PRINCIP 

BEMÆRKNINGER PERSONALE 

BEMÆRKNINGER LEDELSE 

Princip for den understøttende undervisning 

Der står pt. at det hovedsagelig er teamet som læser timerne.  

Det er ikke tilfældet, det er SFO i indskolingen. 

 

Kræver nok at der kigges lidt nærmere på denne, da vi har svært ved at se, at det er ting vi gør. 

 

Overbygningen: 

De mener at de igennem holddeling tilgodeser den enkelte elevs faglige niveau og giver mulighed for udvikling. 

 

Princip for den understøttende undervisning. 

Lektiehjælp og fordybelse 

Lektiehjælp  

Alle elever kan få kvalificeret hjælp til lektier.  

Dette er ikke altid tilfældet, da to lærere ikke har alle fag og derfor ikke kan løse alt.  

Indskolingen: 

Tvivl om vi alle opfylder dette? 

 

Princip for information til hjemmet om elevens udbytte af undervisningen? 

Nye kontaktforældre får udleveret en informationsfolder om det at være K-forældre. Hvor kan vi finde denne, så vi kan udlevere den, da der jo også i løbet af skoleperioden skiftes ud i K-forældregruppen. Eller udleveres den af GD, når vi indberettet nye K-forældre i starten af skoleåret.  

 

Er elevplanen nok? Og hvad er status på elevplanerne?  Gamle elevplaner? Meebook?  

Forældrene involveres skriftligt, men vores indtryk er, at alle årgange og afdelinger gør det forskelligt. Den røde tråd for skolen? 

Elevplanen danner ikke altid grundlag for skole-hjem-samtalen!!! 

 

”Forældrene har en løbende dialog med deres barn om barnets mål og udbytte af undervisningen”   Er dette realistisk – især, da forældrene ikke har adgang til Meebook og derfor ikke kan følge med i mål og krav.  

 

Princip for SFOarbejdet 

 

 

Princip for samarbejdet mellem hjem og skole 

 

 

Princip for det internationale samarbejde 

Tænker at de enkelte teams skal være bedre til at informere og kontakte AMR, når de udsættes for (især) verbale krænkelser. 

 

POLITIK 

BEMÆRKNINGER PERSONALE 

BEMÆRKNINGER LEDELSE 

Antimobbepolitik 

 

 

Sundhedspolitik  

 

 

Antimobbepolitik 

 

 

Trafikpolitik 

 

 

Politik for god adfærd 

 

 

RETNINGSLINJE 

BEMÆRKNINGER PERSONALE 

BEMÆRKNINGER LEDELSE 

Retningslinje ved sygefravær 

Som det er nu, giver kontoret besked, når en elev har for meget fravær. Dette fungerer fint, men i princippet står ”at klasselæreren følger børnenes fravær og skal indberette fravær til skoleledelsen. ” 

 

Retningslinje ved ulovlig fravær 

Skal forældrene altid omkring skolelederen for at bede om, at deres barn holder fri? Se punkt fravær med skolelederens tilladelse. Som det er nu, giver klasselæreren fri, når det drejer sig om to dage.  

 

Retningslinje for BYOD 

 

 

Retningslinje for den engagerende skole 

 

 

Retningslinje for den god time 

 

 

Retningslinje for den gode undervisning 

 

 

Retningslinje for erhvervspraktik 

 

 

 

Vedtaget første gang 

Ændret sidst 

Håndtering af medicin 

Retningslinje 

 

2013 kommunalt krav 

19.04.18 

Den gode kommunikation 

Retningslinje 

15.03.16 i bestyrelsen 

19.06.18