Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

3. referat

Bestyrelsesmøde  

2018 

 

15. november 2018 

18.30 – 21.00 

 

 

Afbud: Karen  

Fraværende: Sille derfor er Annemette dirigent 

Godkendelse af referat: godkendt 

 

18.35 – 18.50 

Elevråd:  Deltog ikke i mødet 

 

18.50 – 19.10 

Efterretninger – max. 20 minutter 

  1. Formand:  

  1. Skoleleder:  

  1. info om elevrådets køb af overdækning til knallerterne.  

  1. Nyt tiltag mht. af spritte dørhåndtag og hænder.  

  1. Nyt fra FRO: Mødet i tirsdags handlede om indskolingen og rullende skolestart, Nørreskov skolen præsenterede deres nye tiltag.  

Et andet punkt var at der blev snakket kontakt til forældre, for at så dem til at vælge folkeskolen til og ikke fravælge til fordel for friskolerne. Kontakten starter helt nede i dagplejen, start i børnehaven.  

Oplæg fra sundhedshuset - hvordan kan man få flere elever til at cykle i skole, kan man samle leverne og lade dem cykle i små grupper. 

  1. Nyt fra udvalg 

 

Ekstra pkt.: 

Julefrokost 11.12.18 kl. 18.00 

Beslutning: Hvem er vært à Birgitte, Smedetoften 15A, Avnbøl 

 

Emne: Workshop 27. november kl. 15-18 

Opgave valg af deltager fra bestyrelsen 

Bemærkninger: Michal informerer 

Beslutning: Gert og Rasmus deltager fra bestyrelsen. 

 

Emne: Oprydning på Intra 

Opgave: Hvordan skal vi bruge Intra og hvad skal modtagerne se.  

Bemærkninger: Gert 

Beslutning: Gert og Lene B tager sig af opgaven og rydder op.  

 

19.10 – 19.25 

Punkter: 

Emne: Dialogmøde  

Opgave: a. hvad er vigtigt at bære ind i mødet? – b. valg af repræsentant 

Bemærkninger: Kommunens dialogmøde nr. 2 er ændret i form og indhold. Fra at dreje sig om og foregå på den enkelte skole foregår det fra i år i og med distriktssamarbejdspartnerne. Vi drøfter, hvad der er vigtigt for os at bære ind i mødet om samarbejde i distriktet. Ny dato. 23.01 kl. 11.30 -14 på Dybbølskolen 

Hver skole har mulighed for at deltage med følgende og sørger selv for indkaldelse: 

  • En leder fra skolen 

  • En medarbejderrepræsentant  

  • En repræsentant fra skolebestyrelsen 

  • En yderligere efter skolens valg 

Dagsorden tilføjes indkaldelsen hurtigst muligt. 

Tovholder: Michal 

Proces: Fælles drøftelse 

Beslutning: Rasmus deltager fra bestyrelsen. 

 

 

19.25 – 19.40 

Emne: Økonomi 

Opgave: orientering og evt. drøftelse 

Bemærkninger: Oversigt vedlagt. Bilag 1. 

Tovholder: Lene B 

Proces: Fælles 
Beslutning:  

 

19.40 – 20.00 

Pause 

 

20.15 – 20.45 

Emne: Nyt Princip 

Opgave: Opstart: princip for overgange 

Bemærkninger: Bestyrelsen har haft en iderunde. Der skal nu samles op på ideerne. Disse sendes til medarbejderne i overgangene til kommentering samt med opgaven om,  at finde yderligere stikord/bemærkninger, de synes er vigtige at få med i debatten om og i udarbejdelsen af et princip. Herefter laver bestyrelsen udkast til princip til endelig kommentering i medarbejdergruppen. 

Tovholder: Gert 

Proces: Vi deles i to grupper. Opgave: Samle stikord, som medarbejdere bedes kommentere på inden arbejdet med udarbejdelse af princip vedtages. 

Beslutning: Gert samler dagens snak sammen og tager det med til næste møde. 

 

20.25-20.45 

Emne: udvalg 

Opgave: opgavedrøftelser 

Bemærkninger: Hvilke udvalg. Hvilket kommissorium. Forarbejde p.t. 

Vi skal vælge repræsentanter til arbejdet i de to workshops sammen med skolernes LMU – samt lave mellemliggende arbejde 

Tovholder: Lene B 

Proces: Finde interesserede 
Beslutning: Partnerskabsudvalget har snakket om at ville lave et k-forældre arrangement/træf, mulig placering i starten af skoleåret.  

 

 

 

 

Orienterende punkter 

 

20.45 -21.00 

Emne: Bestyrelsesaften i Havnbjerg 

Opgave: Opsamling fra kurset 

Bemærkninger: Opsamling fra kurset, evt. punkter, refleksioner og prioriteringer. Tovholder: Gert 

 

20.50 – 21.00 

Emne: Valgfag 

Opgave: Drøftelse af ændringer – vil vi afskaffe linjer 

Bemærkninger: Nyt lovkrav til brug af valgfagstimer. Linjefag og de nye krav kan ikke gennemføres samtidig – ressourceforbrug + krav til andre fag skal opfyldes 

Tovholder: Michal 

Beslutning: Udsættes til næste møde 

 

 

Ud af huset – (Aktiviteter i aviser, hjemmeside, nyhedsbrev, branding.)  

 

 

Bestyrelsens månedskommentar:  

Gert udsender første månedskommentar 

 

Eventuelt:  

 

Kommende punkter: 

Busudfordringer.  

Princip om USU-tid 

Forældremøde efter sommerferien (på maj mødet) 

 

1. Idekassen: Tages på som pkt. til næste møde. 

A. ”Hvordan tager vi bedre imod og ”uddanner” nye efter valg og ved tiltrædelse i forløbet ” 

B. Hvor finder jeg nødvendig viden? Kommunalt kursus, grundbogen, skole og forældres base og film,  

Tutorordning 

Læs let – oversigt over fagbegreber og forkortelser 

C. Bestyrelsens udvalg – hvilken konkret opgave har de? 

D. Forældreinvolvering og forældreindflydelse. K-forældre. Bestyrelsen. Et årligt møde med K-forældre. 

E. Principper – gennemgang og justeringer ud fra bruttolisten – USUtid først 

F: Folk udefra? En fra forvaltning? En anden skoleleder? Forældre og samfund… 

G: Andre emner? 

H: Hjemmesiden 

I: Kommunikation 

J: IT system ønsker til programmet Aula 

K: Digital læring i undervisningen 

L: Ambitionsniveau 

M: Skolens værdier 

N: div. Valg 

O. Forældreinvolvering generelt 

P. Et årshjul hvornår skal bestyrelsen hvad. 

Q. Fondsmidler 

R. Valgt for 4 år - kan det få forældre til ikke at stille op.  

S. Elevråd - inddrage dem i ordensregler værdisæt 

 

 

2. Matrix 

 

Billede fjernet. 

3. Principoversigt: 

 

Bruttolisten med lærerkommentarer august 2018 

 

 

PRINCIP 

BEMÆRKNINGER PERSONALE 

BEMÆRKNINGER LEDELSE 

Princip for den understøttende undervisning 

Der står pt. at det hovedsagelig er teamet som læser timerne.  

Det er ikke tilfældet, det er SFO i indskolingen. 

 

Kræver nok at der kigges lidt nærmere på denne, da vi har svært ved at se, at det er ting vi gør. 

 

Overbygningen: 

De mener at de igennem holddeling tilgodeser den enkelte elevs faglige niveau og giver mulighed for udvikling. 

 

Princip for den understøttende undervisning. 

Lektiehjælp og fordybelse 

Lektiehjælp  

Alle elever kan få kvalificeret hjælp til lektier.  

Dette er ikke altid tilfældet, da to lærere ikke har alle fag og derfor ikke kan løse alt.  

Indskolingen: 

Tvivl om vi alle opfylder dette? 

 

Princip for information til hjemmet om elevens udbytte af undervisningen? 

Nye kontaktforældre får udleveret en informationsfolder om det at være K-forældre. Hvor kan vi finde denne, så vi kan udlevere den, da der jo også i løbet af skoleperioden skiftes ud i K-forældregruppen. Eller udleveres den af GD, når vi indberettet nye K-forældre i starten af skoleåret.  

 

Er elevplanen nok? Og hvad er status på elevplanerne?  Gamle elevplaner? Meebook?  

Forældrene involveres skriftligt, men vores indtryk er, at alle årgange og afdelinger gør det forskelligt. Den røde tråd for skolen? 

Elevplanen danner ikke altid grundlag for skole-hjem-samtalen!!! 

 

”Forældrene har en løbende dialog med deres barn om barnets mål og udbytte af undervisningen”   Er dette realistisk – især, da forældrene ikke har adgang til Meebook og derfor ikke kan følge med i mål og krav.  

 

Princip for SFOarbejdet 

 

 

Princip for samarbejdet mellem hjem og skole 

 

 

Princip for det internationale samarbejde 

Tænker at de enkelte teams skal være bedre til at informere og kontakte AMR, når de udsættes for (især) verbale krænkelser. 

 

 

  

 

På bestyrelsens vegne 

 

Gert Skibsted Als / Michal Pedersen