MENU
Aula_close Layer 1

4. referat

Bestyrelsesmøde  

2018/19 

 

Den 11.12 2018 

Bemærk 18.00 – 21.00 

 

Sted: Birgitte - Avnbøl – Smedetoft 15 a 

 

Afbud: Tove 

Fraværende:  

Godkendelse af referat Den er godkendt 

 

18.00 – 18.15 

Efterretninger – max. 15 minutter 

  1. Formand:  

  1. Skoleleder: Ny aftale om erhvervspraktik 8. 9. årgang (en ret) 8-9 årg. med i DM i fagene – finale i Århus, 6 årg. Deltager i finalen i Edison på det blå gymnasium. 

Emnet byggegrunde i Vester Sottrup bliver taget op af formanden.  

  1. Nyt fra FRO:  

  1. Nyt fra udvalg.   

 

Punkter: 

 

18.15 – 18.30 

Emne: Valgfag  

Opgave: Prioritere muligheder 

Bemærkninger: Håndværk og design skal tilbydes. Billedkunst, madkundskab, musik kan tilbydes. Alle 4 er toårige forløb. Eleverne skal vælge mindst et af de 4 valgfag. Det obl. valgfag skal kunne afsluttes med prøve i 8.årg, hvis kommunen beslutter det. 

Herudover skal der tilbydes mindst 120 timers valgfag. 

Obl. Projektopgave: Praksisfaglighed skal være afsættet. 

Alle ledere er blevet indkaldt til møde tirsdag den 24.01.19 om blandt andet kommunens anbefaling/beslutning på valgfagsområdet. 

Tovholder: Michal+ 

Proces:  

Beslutning: Bestyrelsen anbefaler, at der arbejdes videre med et samarbejde med Dybbølskolen og håndværkerskolen, for at finde de bedst mulige løsninger for vores elever. 

18.30 – 18.45 

Punkter: 

Emne: Princip  

Opgave: Fortsætte arbejdet med overgangsprincip 

Bemærkninger: Medarbejderne er kommet med bemærkninger til bestyrelsens stikord. Bestyrelsens og medarbejdernes bemærkninger er vedhæftet i bilag 

Tovholder: Michal 

Proces: Forslag om fælles kort drøftelse og bemærkninger, hvorefter det samles til et helt konkret forslag til princip, der behandles på næste møde. 

Beslutning: Der er nedsat et lille udvalg, som samler alle de indkomne ideer til et forslag til et princip. Dette tages med til næste møde den 9. januar 2019. (Annemette, Lene F og Michal) Annemette indkalder til mødet.  

 

 

18.45 – 19.10 

Emne: Ny tildelingsmodel 

Opgave: Orientering og drøftelse efter 1. workshop 

Bemærkninger: Gert orienterer. Alle har fået nogle data præsenteret samt kunne give tilbagemelding på 3 områder. (Elevtalsudvikling, socioøkonomi, segregering/inklusion) 

Tovholder: Gert 

Proces:  
Beslutning: Vi deltager i de workshops, der indkaldes til. Næste workshop vil tage afsæt i konkrete tal. 

 

 

19.10 – 19.30  

Emne: Idekassen 

Opgave: Prioritere idekassen 

Bemærkninger: Det er ikke svært at finde ideer, områder en bestyrelse kunne arbejde med. Men allerede nu har vi langt mere i idekassen, end vi kan nå. Vi må sammen prioritere hvilke emner, der skal direkte på bestyrelsesmøde eller hvilke, der skal i udvalg først. Igen med blik for Gerts model om indflydelsesgrad og betydning. 

Tovholder: Gert 

Proces:  

Beslutning: Top 3 fra idekassen er sat på som kommende punkter, der skal med i Årshjulet. 

 

 

 

 

 

19.30 – 19.35 

Orienterende punkter 

 

Emne: Elevråd 

Opgave: Opfølgning på mødet med elevråd og bestyrelse 

Bemærkninger: Hvilke ting skal vi forholde os til? Forslag til initiativer mm. 

Tovholder: Annemette 

 

Elevrådet syntes, det er svært at deltage i vores møder. De talte om, at de gerne ville deltage i 2 møder på et år, hvor der var flere elevpunkter på som millionpuljen. En eller to fra bestyrelsen deltager i et elevrådsmøde lige inden eleverne deltager på de to møder, for at bakke op om dagsorden mv.  

Elevrådet kommer på årshjulet, så vi hjælper hinanden med at huske de to møder.  

Elevrådet bliver fortsat inviteret til alle møder som nu. 

 

19.35 - JULEFROKOST 

 

Runde. Se et lokale – næste møde 

 

Ud af huset – (Aktiviteter i aviser, hjemmeside, nyhedsbrev, branding.)  

 

 

Bestyrelsens kvartalskommentar:  

Gert udsender første månedskommentar  

  1. Skrivelse er på vej som en julehilsen ud til forældre, personale og elever. 

 

Eventuelt: 

 

Kommende punkter: 

  1. Årshjul for bestyrelsen 

  1. Forældreinvolvering og forældreindflydelse. K-forældre. Bestyrelsen. Et årligt møde med K-forældre. 17 stemmer (partnerskabsudvalget sætter sig sammen i januar måned og laver oplæg til bestyrelsen) 

  1. Voksne på besøg i klasserummet 12 stemmer 

  1. Branding 12 stemmer 

  1. Idekassen: 

 

A. ”Hvordan tager vi bedre imod og ”uddanner” nye efter valg og ved tiltrædelse i forløbet ” 4 

B. Hvor finder jeg nødvendig viden? Kommunalt kursus, grundbogen, skole og forældres base og film, 0 

C: Tutorordning 0 

D: Læs let – oversigt over fagbegreber og forkortelser 1 

E. Bestyrelsens udvalg – hvilken konkret opgave har de? 4 

F. E. Principper – gennemgang og justeringer ud fra bruttolisten – USUtid først 4 

H: Sfo, Elevfravær, 5 

J: BYOD, 2 

K: Info til hjemmet 5 

L: Hjemmesiden 4 

M: Kommunikation 2 

N: IT -system ønsker til programmet Aula 5 

O: Digital læring i undervisningen 2 

P: Ambitionsniveau for arbejdet i bestyrelsen 0 

Q: Skolens værdier 1 

R: div. Valg 0 

S. Sponsorudvalg 0 

T. Årshjulet for bestyrelsen (Budget, forældremøder drøftes i maj osv…)6 

U. Værdiregelsæt, ordensregler og inddragelse af elevråd 8 

V. 2 - eller 4 årige valg 3 

W: Busudfordringer 6 

X: Forældremøder – sættes på i majmødet 6 

Y: Invitere gæster til møderne. Ansatte. Folk udefra? En fra forvaltning? En anden skoleleder? Forældre og samfund… 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Matrix 

 

Billede fjernet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Principoversigt: 

 

Bruttolisten med lærerkommentarer august 2018 

 

 

PRINCIP 

BEMÆRKNINGER PERSONALE 

BEMÆRKNINGER LEDELSE 

Princip for den understøttende undervisning 

Der står pt. at det hovedsagelig er teamet som læser timerne.  

Det er ikke tilfældet, det er SFO i indskolingen. 

 

Kræver nok at der kigges lidt nærmere på denne, da vi har svært ved at se, at det er ting vi gør. 

 

Overbygningen: 

De mener at de igennem holddeling tilgodeser den enkelte elevs faglige niveau og giver mulighed for udvikling. 

 

Princip for den understøttende undervisning. 

Lektiehjælp og fordybelse 

Lektiehjælp  

Alle elever kan få kvalificeret hjælp til lektier.  

Dette er ikke altid tilfældet, da to lærere ikke har alle fag og derfor ikke kan løse alt.  

Indskolingen: 

Tvivl om vi alle opfylder dette? 

 

Princip for information til hjemmet om elevens udbytte af undervisningen? 

Nye kontaktforældre får udleveret en informationsfolder om det at være K-forældre. Hvor kan vi finde denne, så vi kan udlevere den, da der jo også i løbet af skoleperioden skiftes ud i K-forældregruppen. Eller udleveres den af GD, når vi indberettet nye K-forældre i starten af skoleåret.  

 

Er elevplanen nok? Og hvad er status på elevplanerne?  Gamle elevplaner? Meebook?  

Forældrene involveres skriftligt, men vores indtryk er, at alle årgange og afdelinger gør det forskelligt. Den røde tråd for skolen? 

Elevplanen danner ikke altid grundlag for skole-hjem-samtalen!!! 

 

”Forældrene har en løbende dialog med deres barn om barnets mål og udbytte af undervisningen”   Er dette realistisk – især, da forældrene ikke har adgang til Meebook og derfor ikke kan følge med i mål og krav.  

 

Princip for SFOarbejdet 

 

 

Princip for samarbejdet mellem hjem og skole 

 

 

Princip for det internationale samarbejde 

Tænker at de enkelte teams skal være bedre til at informere og kontakte AMR, når de udsættes for (især) verbale krænkelser. 

 

Princip for udsendelse i praktik 

Ny lov 

Nu muligt fra 6. – 9.årgang 

En ret i 8. og 9.årgang 

Mere praksisfaglighed 

 

 

  

4. Udvalg 

 

 

Udvalg på Nydamskolen pr. 1. november 2018: 

 

Partnerskabsudvalg 

Berit 

Annemette 

Lene 

Opgave: 

Fokus på K-forældremøde mm. 

Ansættelsesudvalg 

Michal Pedersen 

Lene V. Brynningsen 
Medarbejderrepræsentant: Tove Tvede 

2 fra bestyrelsen, som vælges efter behov.         

 

Skolefestudvalg 

Birgitte  

Karen 

 

Sponsorudvalg 

Nedsættes efter behov 

 

FRO 

Rasmus Fink 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Gert Skibsted Als / Michal Pedersen