Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

5. referat

Bestyrelsesmøde  

2018 

 

Personalerum Nydamskolen 

Mandag den 8.1 2018 kl. 18.30 

 

Afbud: 

Fraværende:   

Godkendelse af referat: godkendt 

Elevråd: afbud 

 

Efterretninger – max. 20 minutter 

  1. Formand: Fortalte om årsmødet skole/forældre.  

Tommy har talt med kommunen om byggegrunde i V. Sottrup. Der er endnu ikke påbegyndt udgravning pga. mulige arkæologiske fund. Dvs. udstykningen trækker ud. Bestyrelsen har derfor sendt en forespørgsel til borgmesteren. 

  1. Skoleleder: Skolens deltager i en del konkurrencer – med succes. Naboklage vedr. ballade på legeplads, tag mm. i weekender. 

  1.  Nyt fra FRO: Større debat om busser, Opbakning af skoler. Ny formand BU 

Løfte ved FRO ”Ved næste udbud vil sikkerheden i busserne blive taget med i forhandlingerne.” Dette løfte sendes af Lene Brynningsen til Lene Damsø, så hun får det taget med i forhandlingerne. 

 

  1. Udvalgene – Evt. nyt fra partnerskabsudvalget om forældreinvolveringspunktet i helhedsplanen? 

 

Punkter: 

 

Emne: Valg 2018 

Opgave: Hvem stiller op fra bestyrelsen? 

Bemærkninger: I har lovet hinanden en endelig udmelding til hinanden på dette møde 

Tovholder: Tommy 

Beslutning:  

Flg. stopper: Tommy, Roland, Pia 

Flg. vil gerne fortsætte: (Lene 1 år), Gert, Annemette, Sille, Berit 

 

 

 

Emne: Valg 2018 

Opgave: Afklare forløbet og kandidatopstilling 

Bemærkninger: 1. Forløbet i praksis er udsendt med datoer til sidste møde.  

2. Hvordan sikrer vi, at vi får kandidater nok? Kender vi nogen, der evt. skal prikkes lidt til? 3. Selve valgmødet den 1.3. Indhold, form, hvem gør hvad… 

Tovholder: Tommy 

Beslutning:  

Kontoret hjælper Tommy med at få sendt en skrivelse ud vedr. bestyrelsesvalget til K-forældrene på årgangene, for på den måde at få hjælp fra dem til at finde potentielle kandidater, fra 0-6 årgang og A2+A3 og A4. Denne skrivelse følges op af formandens månedskommentar om valget. 

De formelle rammer omkring opstilling og valg udsendes efterfølgende mht. tidsramme mv. senst 1.2. 2018 

 

 

Emne: Kvalitetsrapporten 

Opgave: Drøfte og lave evt. høringssvar 

Bemærkninger: Selve rapporten er sendt i høring (bilag), som vi kan komme med tilbagemeldinger på. Desuden drøftelse af emner, forhold til dialogmødet den 19.01, hvor skolen kan vælge fokus og hvor forvaltningen har sat fokus på nogle områder. (bilag) 

Tovholder: Tommy og Michal 

Beslutning: 

Bestyrelsen undrer sig om flg.:  

Formulering og tal omkring mobning undrer os. S. 52 ser det ud fra tallene ud til at alle mobbes. (Fejl i tallene) Det sår tvivl om validitet. 

Elevvandring – skolen kan ikke få tallene til at passe med de faktuelle tal, som vi har noteret på skolen. 

Hvordan skal indekstallene forståes? 

Hvorfor er der ingen måling på omgængere i skolen? Har man nogen tal på, om der er børn, der er gået om. Det kunne også være et parameter at følge, samt om det har positiv betydning. 

 

Punktet blev sluttet af med, at dagsorden til dialogmødet den 19. januar 2018 blev gennemgået, og her pegede bestyrelsen på nogle gode historier, som de mente vi burde fremhæve til dialogmødet den 19.01 2018 

 

 

 

Emne: Helhedsplanen 

Opgave: Det videre arbejde i kommunen og på Nydamskolen. 

Bemærkninger:  

MED-udvalg kigger på det den 9. januar 2018. 

Frist for arbejdsgrupperne kommunalt er flyttet fra den 19.01 den 23.01.  

Nydamskolens pædagogiske dag den 20.01 fastholdes.  

Vi har samlet alle input fra medarbejdergrupperne og bestyrelsen. Dette bliver baggrundsmaterialet den 20.01 sammen med de kommunale arbejdsgrupper, der har lagt deres materialer på inside. 

Tovholder: Michal 

Beslutning: 

 

 

Orienterende punkter 

 

 

Ud af huset – (Aktiviteter i aviser, hjemmeside, nyhedsbrev, branding)  

 

Bestyrelsens månedskommentar: Tommy 

 

Eventuelt:  

 

Kommende punkter: 

Kommunikation ….Lenes udkast efter rettelser. 

Regnskab  

Forældreinvolvering,  

Datainformeret ledelse 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Tommy Fischer / Michal Pedersen