Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

5. referat

Bestyrelsesmøde  

2018/19 

 

Den 09.01 2019 

18.30 – 21.00 

 

Sted: Nydamskolen 

 

Afbud: Berit og Kateryna  

Fraværende: Sille 

 

Dagsorden 

 

Med et varmt ønske om en glædelig jul og et godt, spændende og sundt år 2019 til jer alle. 

 

Gert og Michal 

 

18.30 – 18.45 

Efterretninger – max. 15 minutter 

  1. Formand:  

Byggegrunde status:  Gert har via Marianne Tychsen fået oplyst, at der er sat penge af til at lave jordprøver og der skal laves en ny lokalplan.  

Tildelingsmodellen: Gert har talt med Erling Andreasen for at få tilbagemeldinger på, hvilke erfaringer andre kommuner har gjort sig.  Processen er i gang og næste workshopsmøde er den 29. januar 2019 i Multihuset på Dybbøl skolen.  

 

  1. Skoleleder:  

  1. Nyt fra FRO: 

  1. Nyt fra udvalg 

 

Punkter: 

 

18.45 – 19.00 

Emne: Årshjul 

Opgave: Færdiggøre udkast – hvad mangler? Omprioriteringer? 

Bemærkninger. I årshjul er de kendte ting forsøgt indlagt. Desuden har bestyrelsen vedtaget, at to møder med vægtning af elevråd og forældremøder skal sættes på i maj måned. Bilag 09.01.19 - 01 

Tovholder: Gert 

Proces:  

Beslutning: Fin skabelon som er meget overskuelig og brugbar. De opgaver, der ar faste, markeres med rødt i skabelonen. 

Tilføjes i maj à opstartsmøder med årgangene power point laves eller oplæg fra 2018  bruges (Annemettes) 

Tilføjes efterår à emnet: ”branding” af skolen. 

 

 

19.00 – 19.15 

Emne: Budgetforslag for den daglige drift  

Opgave: Vedtage budget for 2019 

Bemærkninger: Budgetforslag er vedlagt. Som I kan se, så er det beløb, som der kan ”jongleres” lidt med, meget lille. Lønningerne er den tunge del, som er bundet af politiske og lovmæssige krav til timetal, indsatser mm. Budgettet tager afsæt i, at der også vil være en drift del på det nuværende niveau, når den nye tildelingsmodel er vedtaget. Hvis Nydamskolen rammes hårdt økonomisk i den nye tildelingsmodel, vil ledelsen komme med udspillet vedr.  personalesiden til både LMU og bestyrelse. Bilag 09.01.19 - 02 

Tovholder: Lene B. 

Proces: Fælles drøftelse 

Beslutning: Budgetforslaget er godkendt, der kan arbejdes videre med oplægget om den daglige drift 2019.  

 

 

19.15 – 19.45 

Emne: Høring 

Opgave: Udarbejde høringssvar vedr. ny sundhedspolitik 

Bemærkninger: Jeg forventer, at vi bliver bedt om et høringssvar i januar og sætter den derfor på nu, selve materialet endnu ikke er kommet. Udsendes senere. Såfremt bilaget ikke kommer i god tid, så udsættes punktet. Bilag 01.09.19 - 03 Sundhedspolitikken – udsendes når den kommer :-) 

Tovholder:  

Proces:  

Beslutning: udsættes 

 

19.45 – 20.05 - PAUSE 

 

20.05 – 20.30 

Emne: Princip om overgange 

Opgave: Lave et forslag til princip klar til udtalelse hos medarbejdere 

Bemærkninger: Arbejdsgruppen har forsøgt at sammenfatte de mange ”ønsker” til et princip. Som skal være kort og kun retningsgivende. Da der er mange ideer, har arbejdsgruppen nøjes med at lave en inspirationsliste til særlige tiltag i de enkelte overgange. I selve princippet er forældremøder og møder med de nye elever lagt ind inden opstart med de nye voksne. Bilag 09.01.19-04 principudkast udsendes efter den 4.1. Efter behandling i bestyrelsen udsendes det konkrete forslag almindeligvis til kommentering blandt medarbejderne. 

Tovholder: Annemette 

Proces:  

Beslutning: Rettelse: det skal fremgå, at det ene møde er et socialt arrangement.  

K-forældrene deltager i planlægning af sommerarrangementet ved overgangene, sammen med medarbejderne på skolen.  

Til idekataloget: Overgangen 3-4 årg. Indskolingen og mellemtrinnet taler sammen, så elever og medarbejder har hilst på hinanden inden skolestart på 4 årg., og har set de nye lokaler.  

 

20.30-20.50 

Emne: Princip 

Opgave: Lave de første stikord – udkast til et princip for: Voksne på besøg i undervisningen. 

Bemærkninger: Efter samme proces som ved princip om: overgange udarbejdes en stikordsliste til kommentering i medarbejdergruppen. 

Tovholder: Gert 

Proces: Udarbejde stikord. 

Beslutning: Bestyrelsen har arbejdet med punktet og Annemette renskriver ideerne.  Der nedsættes en ny arbejdsgruppe, som laver udkastet til det endelige princip. Medarbejderne melder stikord tilbage til princippet til mødet i febr. (Stikordene vedhæftet herunder) 

 

20.50-21.00 

Orienterende punkter 

 

Emne:  

Opgave:  

Bemærkninger:  

Tovholder:  

 

Runde. Se et lokale på skolen, går en tur i Naturium  

 

Ud af huset – (Aktiviteter i aviser, hjemmeside, nyhedsbrev, branding.)  

 

 

Bestyrelsens kvartalskommentar: Nytårshilsen Gert sender ud.  

 

Eventuelt: 

Kommende punkter: 

 

Evaluering af de principper vi har. 

  1. Forældreinvolvering og forældreindflydelse. K-forældre. Bestyrelsen. Et årligt møde med K-forældre. (Partnerskabsudvalget sætter sig sammen i januar måned og laver oplæg) (17) 

  1. Voksne på besøg i klasserummet (12) 

  1. Branding (12) 

  1. (Elevrådets 2 møder + forældremøder i maj i årshjulet) 

 

Stikord til princip om voksnes deltagelse i undervisningen: 

 

Regelsæt for deltagelse: 

Læreren skal sikre, at kriterierne for deltagelse er videregivet forældre/gæster i undervisningen inden undervisningen går i gang. 

Skal vi have udarbejdet et sæt retningslinjer for deltagelse i undervisningen? Heri præcisere forventninger om ”tavshedspli”. 

Aktiv deltagelse: 

Læreren må inddrage forældre aktivt såfremt dette måtte være relevant, og at forældrene har interesse for dette. 

Forældre må forvente at kunne blive inddraget i undervisningen. 

Åbenhed: 

Lærerne skal være åbne for forældredeltagelse i undervisningen. 

Aftale: 

Deltagelse aftales på forhånd evt. med formål for besøget. 

Man er velkommen, men man skal melde sin ankomst på forhånd. 

Det skal være i orden for en lærer at sige fra i.f.t besøg i klassen (fx af hensyn til sig selv eller elever). 

Planlægning: 

Deltagelse skal være med hensyntagen til de planer, der foreligger for klassen. 

Respekt for hverdagen – Måske ikke deltage i 1. modul (morgen-tjek-ind) for at forberede børnene på besøget. 

Respekt for den enkelte lærer. 

Evt et fast tidspunkt til besøg. 

 

 

  1. Idekassen: 

 

A. ”Hvordan tager vi bedre imod og ”uddanner” nye efter valg og ved tiltrædelse i forløbet ” (4) 

B. Hvor finder jeg nødvendig viden? Kommunalt kursus, grundbogen, skole og forældres base og film, (0) 

Tutorordning 

Læs let – oversigt over fagbegreber og forkortelser (1) 

C. Bestyrelsens udvalg – hvilken konkret opgave har de? (4) 

D. Forældreinvolvering og forældreindflydelse. K-forældre. Bestyrelsen. Et årligt møde med K-forældre. ( 

E. Principper – gennemgang og justeringer ud fra bruttolisten – USUtid først (4) 

F: Nye principper: Overgange, Sfo(5), Elevfravær, BYOD(2), Info til hjemmet (5) 

G: H: Hjemmesiden (4) 

I: Kommunikation (2) 

J: IT -system ønsker til programmet Aula (5) 

K: Digital læring i undervisningen (2) 

L: Ambitionsniveau for arbejdet i bestyrelsen (0) 

M: Skolens værdier (1) 

N: div. Valg (0) 

O. Sponsorudvalg (0) 

Q. Årshjulet for bestyrelsen (Budget, forældremøder drøftes i maj osv…) (6) 

R. Værdiregelsæt, ordensregler og inddragelse af elevråd (8) 

S. 2 - eller 4 årige valg (3) 

T: Busudfordringer (6) 

U: Forældremøder – sættes på i majmødet (6) 

X: Invitere gæster til møderne. Ansatte. Folk udefra? En fra forvaltning? En anden skoleleder? Forældre og samfund… (3) 

 

 

2. Matrix 

 

Billede fjernet. 

 

 

 

 

 

3. Principoversigt: 

 

Bruttolisten med lærerkommentarer august 2018 

 

 

PRINCIP 

BEMÆRKNINGER PERSONALE 

BEMÆRKNINGER LEDELSE 

Princip for den understøttende undervisning 

Der står pt. at det hovedsagelig er teamet som læser timerne.  

Det er ikke tilfældet, det er SFO i indskolingen. 

 

Kræver nok at der kigges lidt nærmere på denne, da vi har svært ved at se, at det er ting vi gør. 

 

Overbygningen: 

De mener at de igennem holddeling tilgodeser den enkelte elevs faglige niveau og giver mulighed for udvikling. 

 

Princip for den understøttende undervisning. 

Lektiehjælp og fordybelse 

Lektiehjælp  

Alle elever kan få kvalificeret hjælp til lektier.  

Dette er ikke altid tilfældet, da to lærere ikke har alle fag og derfor ikke kan løse alt.  

Indskolingen: 

Tvivl om vi alle opfylder dette? 

 

Princip for information til hjemmet om elevens udbytte af undervisningen? 

Nye kontaktforældre får udleveret en informationsfolder om det at være K-forældre. Hvor kan vi finde denne, så vi kan udlevere den, da der jo også i løbet af skoleperioden skiftes ud i K-forældregruppen. Eller udleveres den af GD, når vi indberettet nye K-forældre i starten af skoleåret.  

 

Er elevplanen nok? Og hvad er status på elevplanerne?  Gamle elevplaner? Meebook?  

Forældrene involveres skriftligt, men vores indtryk er, at alle årgange og afdelinger gør det forskelligt. Den røde tråd for skolen? 

Elevplanen danner ikke altid grundlag for skole-hjem-samtalen!!! 

 

”Forældrene har en løbende dialog med deres barn om barnets mål og udbytte af undervisningen”   Er dette realistisk – især, da forældrene ikke har adgang til Meebook og derfor ikke kan følge med i mål og krav.  

 

Princip for SFOarbejdet 

 

 

Princip for samarbejdet mellem hjem og skole 

 

 

Princip for det internationale samarbejde 

Tænker at de enkelte teams skal være bedre til at informere og kontakte AMR, når de udsættes for (især) verbale krænkelser. 

 

Princip for udsendelse i praktik 

Ny lov 

Nu muligt fra 6. – 9.årgang 

En ret i 8. og 9.årgang 

Mere praksisfaglighed 

 

 

  

4. Udvalg 

 

 

Udvalg på Nydamskolen pr. 1. november 2018: 

 

Partnerskabsudvalg 

Berit 

Annemette 

Lene 

Opgave: 

Fokus på K-forældremøde mm. 

Ansættelsesudvalg 

Michal Pedersen 

Lene V. Brynningsen 
Medarbejderrepræsentant: Tove Tvede 

2 fra bestyrelsen, som vælges efter behov.         

 

Skolefestudvalg 

Birgitte  

Karen 

 

Sponsorudvalg 

Nedsættes efter behov 

 

FRO 

Rasmus Fink 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Gert Skibsted Als / Michal Pedersen