Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

6. referat

Bestyrelsesmøde  

06.02.2018 

18.30 – 21.00 

 

 

Afbud: Michal, Tove og Sille 

Fraværende:  

Godkendelse af referat: det er godkendt 

Elevråd:  ikke til stede. 

 

Efterretninger – max. 20 minutter 

  1. Formand: Som optakt til en ny ungepolitik inviteres en repræsentant til temadrøftelse om: Det gode børne- og ungdomsliv fra 16-18 den 22. februar 2018. Bestyrelsen har ikke nogen, der kan deltage. 

  1. Skoleleder:  

  1. Udvalgene: Skolefesten Gert melder sig ind i udvalget.  

Partnerskabsudvalg: Har talt om bilaget: Forældreinvolvering fra helhedsplanen og ud fra dette har de talt om flg.: 

Mere info ud til forældrene, når der starter et nyt barn op på en årgang.  

I den ”den gode kommunikation” står der, hvem der gør hvad. Det, der er besluttet, skal selvfølgelig ”leves ud”. Der skal laves en proces, som bliver brugt.  

”Introduktion til forældre på Nydamskolen” skal med til valgmødet den 1. marts 2018. 3 trin – et arbejdsredskab. 

Nye bestyrelsesmedlemmer får en kontaktperson fra den øvrige bestyrelse. 

Intro ved K-forældre valg, lave et intromøde for alle K-forældre, hvor en lærer fra årgangen er med, så man kan evaluere og få info om materialer mv. og hvor man kan finde hjælp og vejledning. Hvilke forældreressourcer har en årgang, kan man lave en forældrebank? 

Politikker, principper bliver der fulgt op på dem – bliver de ajourført? 

  1.  Nyt fra FRO:  

 

Punkter: 

 

 

Emne: Det Internationale samarbejde 

Opgave: Stillingtagen til et evt. fremtidig samarbejde med en hollandsk skole. 

Bemærkninger: Erasmusprojektet lakker mod enden. Der har foregået løbende evalueringer og dokumentationer. Den afsluttende evaluering får bestyrelsen, når den foreligger. 

Alle overbygningsskoler skal arbejde med den internationale dimension - helst med besøg/udveksling. Lærerne og ledelsen ønsker ikke at fortsætte i EU-regi, men at få en fast samarbejdsskole, hvor der kan arbejdes digitalt sammen, hvor der kan udveksles og hvor skiftende lærere kan være ind over, fordi forarbejdet er gjort og alle kender hinanden. Morten Larsen præsenterer tankerne for sådant et samarbejde med en hollandsk skole, hvor ledelsen også bakker op og hvor rejseafstanden er til at finansiere. (Indhold, tidsramme og økonomi) 

Tovholder: Morten Larsen 

Beslutning: Der blev givet grønt lys for, at skolen arbejder videre med projektet, da man overordnet syntes at samarbejdet med udlandet er godt og især at flere årgange kan deltage. 

Bestyrelsens formand vil dog godt udfordre skolen på, om man ikke skal promovere sig mere på muligheden for, at fortsætte et erasmusforløb. Punktet tages op på et senere tidspunkt. 

 

Emne: Den gode kommunikation 

Opgave: Justering af tidligere beslutning 

Bemærkninger: Bilag udsendt til januar mødet af Lene 

Tovholder: Lene 

Beslutning: Fin skrivelse, under skolen/læreren skal det præciseres, at det tydeligt skal stå på årgangens side, hvem der er kontaktperson for hvem. 

Under linjen med konflikter / forældre ønsker man en tilføjelse om, at man kan henvende sig til k-forældrene ved generelle problemstillinger på årgangen, for at undgå at alle skriver og at der opstår ”mailstorm”. 

 

 

Emne: Valgmødet 

Opgave: Hvad er indhold og form og hvem gør hvad? 

Bemærkninger: Er der fundet nogle kandidater? Sille, Berit, Gert og Annemette 

Tovholder: Tommy  

Beslutning: Lene har en planche, der blev brugt ved skolestart, 3-trinstrappen bruges og der serveres kaffe og kage til mødet.  

 

 

Emne: Budgetforslag 2018: Øvrig drift 

Opgave: Vedtage budget 

Bemærkninger: Bilag vedlagt 

Tovholder: LB 

Beslutning: omkostningsbudgettet (del af hovedbudgettet) er godkendt. 

 

 

 

 

ORIENTERINGER 

 

Emne: Helhedsplan 

Opgave: Vedtagelser  

Bemærkninger: Volumen i udskolingen – Dybbølskole 

Varieret undervisning – A-dag  

Drengepædagogik – workshop og samarbejde med kommunen 

Tværfagligt team og arbejdspladser  

Tovholder: Michal 

 

Bestyrelsens månedskommentar: Har Tommy udsendt om valg 

 

Eventuelt: Der er et stort ønske om at elevrådet skal møde op til møderne, skolen skal kontakte kontaktlæreren og rykke for deltagelse. 

 

Kommende punkter:  

Forældreinvolvering 

Datainformeret ledelse 

Erasmus projekt – hvorfor ikke promovere sig på rejser og samarbejde med udlandet? (Tommy) 

Principper ønskes gennemgået løbende, hvor tit? 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Tommy Fischer / Michal Pedersen