Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

7. referat

Bestyrelsesmøde  

2018/19 

 

Den 12.03 2019 

18.30 – 21.00 

 

Sted: Nydamskolen 

 

Afbud:  

Fraværende: Sille 

 

Dagsorden 

 

 

Punkter: 

 

18.30 19.00  

1. 

Emne: Nydam-SFO 

Opgave: Tema-Orientering 

Bemærkninger: Punkt 1 og 2 flyttes frem grundet gæsterne. SFOéns hverdag, data som belægningsgrad, ansatte mm., klub, bygning, forældresamarbejde… 

Tovholder: JP/LW 

Beslutning: Bestyrelsen har et ønske om at SFO bliver synlig til forældremøderne i indskolingen, ikke nødvendigvis ved at være fysisk til stede, men ved at man husker, at præsentere, hvad SFOèn fortsat kan tilbyde.  

 

19.00 – 19.20 

2. 

Emne: Millionpuljen 

Opgave: Bestyrelsens godkendelse af elevrådets ansøgning til millionpuljen. 

Bemærkninger: Elevrådet HAR været gennem en proces. De er nu klar til at fremlægge deres oplæg til ansøgning til millionpuljen. Bestyrelsen opkvalificerer og godkende at der arbejdes videre med oplægget ud fra bestyrelsens bemærkninger. 

Tovholder: Eleverne  

Beslutning: Eleverne arbejder videre med de forslag, de havde med. De har prioriteret deres 3 ønsker – De vil gå efter cykeloverdækning, sækkestole til overbygningen og vandautomat til ASF afdelingen.  

 

 

 

 

19.20 – 19.25 

Efterretninger – max. 15 minutter 

  1. Formand:  

  1. Skoleleder:   

  1. Nyt fra FRO: Møde på torsdag den 14.03. i FRO + dagtilbud Lene deltager i dette møde.  

  1. Nyt fra udvalg Skolefesten er i planlægningsfasen.  

 

19.25 – 19.30 

3. 

Emne: FRO 

Opgave: Dagsordenpunkter til FRO-mødet 

Bemærkninger: Hvilke punkter ønsker bestyrelsen taget op på møde den 21.05.2019? 

Børne- og Uddannelsesudvalget har på sit møde d. 6. marts 2019 besluttet, at der i foråret 2019 afholdes et fælles ordinært møde for folkeskolerne i Sønderborg Kommune. 

Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 19.00.  

Mødet afholdes i undervisningslokalet på Jyllandsgade. 

Til mødet indhentes ønsker til dagsorden hos skolebestyrelserne. 

Ønskerne til dagsorden bedes indsendt senest fredag d. 12. april 2019 til Lene Dippel Rasmussen på lerm@sonderborg.dk 

Endelig dagsorden til ordinært møde fastlægges herefter i samarbejde med formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Claus Klaris. 

Tovholder: Gert 

Proces:  

Beslutning: Mulige emner der bør fremsendes: 1. busser /sikkerhed – Busser -transporttid. Busser og den usmidige håndtering ved mistede buskort og betaling ved mistede kort. 2. Hvordan sikres den nødvendige kvalitet i skoletilbuddene, når elevtallet i kommunen falder vedvarende. Er der for mange skoler? 3. Konsekvenser ved kravet om mere inklusion og færre i segregerede tilbud. 

Lene, Rasmus og Gert sender et par linjer til LB, så de kan indsendes fredag 19.3 

 

19.30 – 19.35 

4. 

Emne: Mødedato 

Opgave: Flytte bestyrelsesmødet den 11.06 

Bemærkninger: LB ønsker bestyrelsesmødet den 11.06 flyttet til den 13.06 

Tovholder: LB 

Beslutning mødet flyttes til den 13.06  

 

 

19.35 – 19.50 

5. 

Emne: Ansættelsessituationen 

Opgave: Bemande ansættelsesudvalg til medarbejderansættelse og lederansættelse 

Bemærkninger: Vi forventer, at vi kommer til at mangle to lærere. Det løses sandsynligvis ved den frivillige forflyttelsesrunde. Ellers skal ansættelsesudvalget i gang. Til lederansættelse skal deltagere findes fra bestyrelsen. Første møde er den 19.03. 17-18.30.  

Afsked med PE er den 30.04 kl. 15.15 – 17.15 på skolen 

Tovholder: LB 

Beslutning Gert og Karen deltager i ansættelsesudvalget vedr. ny skoleleder.  

 

 

19.50 – 20.05 

6. 

Emne: Skolefest 

Opgave:  

Bemærkninger: Ang. Bespisning af personalet efter festen og alternativ fredag ligesom de får efter emneugen. 

Tovholder: Karen 

Beslutning Bestyrelsen giver ”natmad” efter festen til alle ansatte og bestyrelsen. Det er også besluttet at eleverne må få fri kl. 12.00 om fredagen. Der bestilles bus og SFO er åben for dem, der ikke kan/må komme hjem kl. 12.  

 

20.05 

PAUSE 

 

20.20 – 20.35 

7. 

Emne: skabelon til evaluering 

Opgave: Drøftelse af en systematik/skabelon omkring evaluering af principper 

Bemærkninger: Gert har lavet forslag til pejlemærker som evaluering ved hvert princip  

Tovholder: Gert fremlægger sine tanker 

Proces: 

Beslutning: Gert udarbejder et udkast til en skabelon. 

 

 

 

 

20.35 – 20.40 

8. 

Emne: Princip 

Opgave: Endelig vedtagelse af princip for den gode overgang 

Bemærkninger: Vi mangler at beslutte evalueringsform, pejlemærker (Gerts skabelon). Bilag er udsendt og vedtaget på februar mødet. Her er kun tilføjet evalueringsdelen. 

Tovholder: Gert 

Beslutning Se pkt. 7. 

 

 

9. 

Emne: Princip voksne på besøg i klassen 

Opgave: Drøftelse af deres forslag 

Bemærkninger: Oplæg fra arbejdsgruppen 

Tovholder: Karen, Birgitte, Lene B. 

Beslutning: Udsat - udvalget bliver klar til aprilmødet 

 

 

 

Orienterende punkter 

 

 

Ud af huset – (Aktiviteter i aviser, hjemmeside, nyhedsbrev, branding)  

 

 

Bestyrelsens kvartalskommentar: Næste emne? Sommerhilsen (Nye principper, Forældreinvolvering/k-forældre, Skolefest, Åbent hus 25.5, Emneuge)  

 

Høringssvar – Tildeling fremover ekstra møde den 26. marts 2019. 

 

Eventuelt: 

 

Kommende punkter: 

 

  • Har man tænkt en ny suppleant ind.  

 

  • Regnskab og budget 

2. Evaluering af de principper vi har. 

Voksne på besøg i klasserummet (12) 

Branding (12) 

(Elevrådets 2 møder, forældremøder i maj i årsplanen) 

 

  1. Idekassen: 

 

A. ”Hvordan tager vi bedre imod og ”uddanner” nye efter valg og ved tiltrædelse i forløbet ” (4) 

B. Hvor finder jeg nødvendig viden? Kommunalt kursus, grundbogen, skole og forældres base og film, (0) 

Tutorordning 

Læs let – oversigt over fagbegreber og forkortelser (1) 

C. Bestyrelsens udvalg – hvilken konkret opgave har de? (4) 

D. Forældreinvolvering og forældreindflydelse. K-forældre. Bestyrelsen. Et årligt møde med K-forældre. ( 

E. Principper – gennemgang og justeringer ud fra bruttolisten – USUtid først (4) 

F: Nye principper: Overgange, Sfo(5), Elevfravær, BYOD(2), Info til hjemmet (5) 

G: H: Hjemmesiden (4) 

I: Kommunikation (2) 

J: IT -system ønsker til programmet Aula (5) 

K: Digital læring i undervisningen (2) 

L: Ambitionsniveau for arbejdet i bestyrelsen (0) 

M: Skolens værdier (1) 

N: div. Valg (0) 

O. Sponsorudvalg (0) 

Q. Årshjulet for bestyrelsen (Budget, forældremøder drøftes i maj osv…) (6) 

R. Værdiregelsæt, ordensregler og inddragelse af elevråd (8) 

S. 2 - eller 4 årige valg (3) 

T: Busudfordringer (6) 

U: Forældremøder – sættes på i majmødet (6) 

X: Invitere gæster til møderne. Ansatte. Folk udefra? En fra forvaltning? En anden skoleleder? Forældre og samfund… (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Matrix 

 

Billede fjernet. 

 

 

 

 

 

3. Principoversigt: 

 

Bruttolisten med lærerkommentarer august 2018 

 

 

PRINCIP 

BEMÆRKNINGER PERSONALE 

BEMÆRKNINGER LEDELSE 

Princip for den understøttende undervisning 

Der står pt. at det hovedsagelig er teamet som læser timerne.  

Det er ikke tilfældet, det er SFO i indskolingen. 

 

Kræver nok at der kigges lidt nærmere på denne, da vi har svært ved at se, at det er ting vi gør. 

 

Overbygningen: 

De mener at de igennem holddeling tilgodeser den enkelte elevs faglige niveau og giver mulighed for udvikling. 

 

Princip for den understøttende undervisning. 

Lektiehjælp og fordybelse 

Lektiehjælp  

Alle elever kan få kvalificeret hjælp til lektier.  

Dette er ikke altid tilfældet, da to lærere ikke har alle fag og derfor ikke kan løse alt.  

Indskolingen: 

Tvivl om vi alle opfylder dette? 

 

Princip for information til hjemmet om elevens udbytte af undervisningen? 

Nye kontaktforældre får udleveret en informationsfolder om det at være K-forældre. Hvor kan vi finde denne, så vi kan udlevere den, da der jo også i løbet af skoleperioden skiftes ud i K-forældregruppen. Eller udleveres den af GD, når vi indberettet nye K-forældre i starten af skoleåret.  

 

Er elevplanen nok? Og hvad er status på elevplanerne?  Gamle elevplaner? Meebook?  

Forældrene involveres skriftligt, men vores indtryk er, at alle årgange og afdelinger gør det forskelligt. Den røde tråd for skolen? 

Elevplanen danner ikke altid grundlag for skole-hjem-samtalen!!! 

 

”Forældrene har en løbende dialog med deres barn om barnets mål og udbytte af undervisningen”   Er dette realistisk – især, da forældrene ikke har adgang til Meebook og derfor ikke kan følge med i mål og krav.  

 

Princip for SFOarbejdet 

 

 

Princip for samarbejdet mellem hjem og skole 

 

 

Princip for det internationale samarbejde 

Tænker at de enkelte teams skal være bedre til at informere og kontakte AMR, når de udsættes for (især) verbale krænkelser. 

 

Princip for udsendelse i praktik 

Ny lov 

Nu muligt fra 6. – 9.årgang 

En ret i 8. og 9.årgang 

Mere praksisfaglighed 

 

 

  

4. Udvalg 

 

 

Udvalg på Nydamskolen pr. 1. november 2018: 

 

Partnerskabsudvalg 

Berit 

Annemette 

Lene 

Opgave: 

Fokus på K-forældremøde mm. 

Ansættelsesudvalg 

Michal Pedersen 

Lene V. Brynningsen 
Medarbejderrepræsentant: Tove Tvede 

2 fra bestyrelsen, som vælges efter behov.         

 

Skolefestudvalg 

Birgitte  

Karen 

 

Sponsorudvalg 

Nedsættes efter behov 

 

FRO 

Rasmus Fink 

 

 

 

  1. Årshjul 

 

Nydamskolens årsplan 2018/19 (Bilag 09.01.19-01) 

Årsplanen er et styringsredskab, der giver overblik over de overordnede områder i skolebestyrelsens arbejde. 

Måned 

Eleverne og undervisningen 

Forældrene og skolen 

Planlægning og drift 

August 

 

 

  

September 

Resultater af nationale test og trivselsundersøgelse 

Branding af skolen 

Forretningsorden 

K-forældremøde: hvert andet år skiftevis emnebaseret / k-forældrefolder og idebank 

Oktober  

Tilbagemeldinger om A-dag 

Møde 1 på elevernes præmisser 

Skole-hjem-samtaler drøftelse 

 

November 

Skolebestyrelsens tilsynsopgave 

Evaluering af de store overgange 

 

December 

 

 

 

Januar 

 

 

Forberede dialogmøde i distriktet 

Orientering om regnskab  

Budget -  oplæg drift  

Februar 

 

Partnerskabets oplæg til Dialog med kontakt-forældrene 

 

Marts 

Timefordeling, special-undervisning og faglige og sociale fællesskaber 

Forberede skolefest 

Drøftelse af ønsker og mål for næste års indsatser og endelig budgetvedtagelse 

April 

Branding 

Møde 2 på elevernes præmisser - elevmillionen 

 

Årsberetning 

Maj 

Skolens værdier, Ordensregler, værdiregelsæt og antimobbestrateg, 

 

Forældre – socialt arrangement i de nye årgange og møde med lærerteam. K-forældre inddrages 

PPP laves eller bruge Anne Mettes 

 

Dato for K-forældremødet i september 

Juni 

 

Udpegning af delegeret til Skole og Forældre 

Skolebestyrelsens årsplan 

Mødeplanlægning 

Fordeling af bestyrelsesdeltagere til forældremøder (Overgangsårgange) 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Gert Skibsted Als / Michal Pedersen