Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

9. referat

Bestyrelsesmøde  

2018 

Nydamskolens P-rum: 15.05 2018 

18.30 – 21.00 

 

 

Afbud:  

Fraværende: Sille og elevrådet 

Godkendelse af referat: Godkendt lægges ud. 

 

 

Elevråd: Ikke tilstede 

 

 

Efterretninger – max. 20 minutter 

  1. Formand: Der er skrevet en del rundt mellem de forskellige bestyrelsesformænd om sikring af persondatalovgivningen i forbindelse med kommunal trivselsundersøgelse. Kommer på som punkt til næste FRO møde. 

  1. Skoleleder: 1. Elevrådet har fået 77.000 af mio. puljen. til bord/bænke, shelter og et mindre overdækket cykel/knallertområde. 2. Atriumgården skal renoveres 3. Naturium er i gang med at blive renoveret og klargjort til forskellige faste naturvidenskabelige aktiviteter. 

  1. Udvalgene: 

  1.  Nyt fra FRO:  

 

Punkter: 

 

Emne: Høring 

Opgave: Lave høringssvar. Bilag  

Bemærkninger: Som vanlig har vi modtaget et værk, som vi skal lave høringssvar på uden ønsker om at svare på noget bestemt. Jeg foreslår, vi deler os i to grupper, der hver for sig vælger det ud, gruppen mener, bestyrelsen skal tage med i et svar.  

Dette fremlægges med begrundelser. Herefter laves forslag til svar fælles.  

 

 

Den sammenhængende børne- og ungepolitik – Ambitioner i øjenhøjde sendes i høring jævnfør Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning den 3. maj 2018. Politikken er vedhæftet som bilag. 

Den sammenhængende børne- og ungepolitik sendes i høring i de decentrale bestyrelser for dagtilbud, skoler, Ungecenteret, CMU for Børn, Uddannelse og Sundhed, Handicaprådet, Ungerådet, Det Fælles elevråd, Folkeoplysningsudvalget, Idrætsrådet og de faglige organisationer - FOA, BUPL, Sønderborg Lærerkreds, Socialpædagogernes landsforbund, Dansk socialrådgiverforening.  

Eventuelle spørgsmål omhandlende politikkens indhold m.m. kan rettes til Merete Ørnsholt.  

Høringsfristen er fredag den 1. juni kl. 12:00. 

Høringssvar sendes til Vibeke k. Wind vwin@sonderborg.dk 

Tovholder:  

Beslutning: Tommy og Michal laver et udkast ud fra dagens snak og sender den rundt i bestyrelsen til godkendelse. 

 

Emne: Nye bestyrelsesmedlemmer 

Opgave: Hvordan tager vi bedre imod og ”uddanner” nye efter valg og ved tiltrædelse i forløbet  

Bemærkninger:  

I ønsker at fastholde en dag ude med overnatning. I ønsker en slags håndbog.  

I skal vurdere om suppleanter skal inviteres med fra dag 1 uden stemmeret, hvis de vil. Om de løbende bare skal have dagsorden og bilag. Om de først involveres, når de indkaldes. 

Der er nedsat et lille udvalg.  

I har haft følgende ideer oppe at vende: 

Efter nyvalget: 

Kommunale kurser (Forvaltningen arbejder på sagen, endnu ikke afklaret 100%, vi får en melding, når de ved mere.) 

Oplæg af skole og forældre 

Skole og forældres materialebase 

Introfilm – skole og forældre 

E-learning 
Fælles lokalt kursus med overnatning 

Tutorordning 

Læs let – oversigt over fagbegreber og forkortelser 

Bestyrelsen beskriver udvalgene ude på hjemmesiden 

Suppleanter, der kommer i løbet af året: 

Tutorordning 

Intro med XX og YY suppleanter vedr. arbejdet, læs-let mm. 

Tovholder: Tommy 

Beslutning: Punktet udsættes til næste møde eller første møde efter sommerferien. 

Suppleanterne inviteres med til et lokalt introkursus med overnatning, så de får samme grunduddannelse som den nye bestyrelse. Kalender og dato medtages på næste møde, hvor alle de nye medlemmer inviteres. 

 

Emne: Sidste bestyrelsesmøde 

Opgave: Hvordan skal bestyrelsens sidste møde forløbe? 

Bemærkninger: Afsluttende møde. Emner. Indhold. Invitere de nye medlemmer. Mad mm.  

Tovholder:  

Beslutning: Mødet er den 19. juni 2018 afholdes på skolen. Forplejning: grill mv. Pia og Lene B. fik opgaven. 

Alle nye medlemmer og suppleanter bliver inviteret med til dette møde.  

 

 

ORIENTERINGER 

 

Fast punkt: principdrøftelse 

Opgave: At lave justeringer, mindre ændringer 

Bemærkninger: Er praksis ændret, er der kommet nye regler, gør vi det, der står… 

Såfremt et princip grundlæggende ønskes debatteret, så sættes det på som punkt på kommende møde. Princippet vedlægges dagsordenen. 

Beslutning: 

Der udfærdiges en bruttoliste som bliver fast bestanddel i referaterne. Hermed kan vi til enhver tid se hvilke principper/retningslinjer vi som skole styrer efter, samt hvornår vi sidst har foretaget revision af hver af disse. 

 

 

 

Emne: Den gode kommunikation  

Status: Lene laver de sidste små justeringer på - Den gode kommunikation og udsender den til bestyrelsen, inden bestyrelsesmødet. 

Herefter besluttes den endelig  og sendes til Gitte D. Hun lægger den ud som erstatning for de tidligere retningslinjer. 

 

Skoleår 

Princip 

Vedtaget den: 

Revideret i bestyrelsen  

den: 

Følgende er justeret 

2017/18 

Håndtering af medicin 

 

2013 kommunalt 

19.04.18 

Der mangler et skema til opfølgning som vedtaget tidligere, så vi kan kontrollere, om der har været givet medicin af hvem. 

Er lavet og i brug 

 

 

 

2017/18 

Den gode kommunikation 

15.05.18 i bestyrelsen 

 

Nyt princip for den gode kommunikation  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsens månedskommentar:  

 

Eventuelt: 

 

Næste møde: 

Skolefesten   

Endelig godkendelse af ”Den gode kommunikation” 

 

Kommende punkter: 

Forældreinvolvering 

Datainformeret ledelse 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Tommy Fischer / Michal Pedersen