Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forretningsorden

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Nydamskolen 

for perioden 2018 -2022 

  

  

 1. Skolebestyrelsen består af: 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter, 1 skoleleder, 1 afdelingsleder 

  

 1. Forældrerepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter har stemmeret. Lederrepræsentanter har ikke stemmeret. 

  

 1. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Afdelingslederen er bestyrelsens sekretær. Forslag til ændring af forretningsorden kan fremsættes på ethvert ordinært møde. Endelig vedtagelse af ændringsforslag til forretningsorden kan først finde sted på det efterfølgende ordinære møde efter forslagets fremsættelse. 

  

 1. Møderne ledes for et år ad gangen af en af de forældrevalgte (eksklusiv formanden). 

  

 1. I særlige tilfælde kan bestyrelsen indkalde ikke-medlemmer ved behandling af særlige sager. 

  

 1. Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Intet bestyrelsesmedlem kan alene udøve bestyrelsens beføjelser, medmindre der i en bestemt sag er truffet bestemmelse om delegation til formanden eller andet medlem. Formanden er berettiget til at ekspedere presserende sager, som forelægges på det kommende møde. 

  

 1. Ordinært møde afholdes en gang om måneden (dog ikke i august og  juli). Bestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen. Formanden kan dog indkalde til ekstraordinære møder med kortere varsel og med underretning om hvilke punkter, der skal behandles. 

  

 1. Forslag til dagsordenen fremsendes til formanden 7 dage før mødets afholdelse. Dagsorden udsendes senest 4 dage før mødet. 

  

 1. Sager med særlig interesse for elevrepræsentanterne placeres først på dagsordenen. 

  

 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Medlemmer kan kun deltage i afstemninger, hvis de er til stede. 

  

 1. Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol. I dagsordenen indføres beslutningerne samt navn på fraværende medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer kan i kort form få afvigende meninger tilført mødereferatet og medsendt ved sagens eventuelle fremsendelse til anden myndighed. Mødereferatet godkendes på næstkommende møde. Mødereferatet føres kun elektronisk. 

  

 1. Om bestyrelsens forhandlinger og arbejde gælder de sædvanlige regler om tavshedspligt. 

  

 1. Formanden og skolelederen sørger for, at der løbende følges op på de trufne beslutninger/principper. 

  

 1. Udgifter til bestyrelsens virksomhed afholdes af kommunen – jf. aftale herom. 

  

 1. Tvivl om bestyrelsens beføjelser kan forelægges kommunalbestyrelsen. 

  

 1. Afbud meldes til sekretæren. 

  

 1. Ved forfald kan suppleanten indkaldes. Da der ofte vil være forfald i bestyrelsen og da suppleanter skal kunne følge arbejdet, så de er godt forberedt til at træde ind som formelt medlem, har suppleanter en stående invitation til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret og under de gældende regler om tavshedspligt 

  

  

  

  

Vedtaget i skolebestyrelsen den 10.10.2018 

  

  

  

  

Bilag 10.01.04