Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forældreinformation SFO

Adresse: 

Nydam SFO 

Nørretoft 8 V. Sottrup 

6400 Sønderborg 

SFO kontor tlf. 23 41 92 18

Klub tlf. 21 55 61 73 

Nydamskolen tlf. 88 72 59 24 

  

Vi byder jer velkommen i NYDAM SFO og Nydam Klubben.  

Nydamskolens SFO/Klub er en almen institution hvor der også er visiterede Nest elever og derfor arbejder vi med Nest principper. Tydelig visuel guidning og struktur, dog med fokus på, at det er børnenes fritid. 

Har du eventuelle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 

NYDAM SFO og NYDAM KLUBBEN hører under Sønderborg kommune og under skolebestyrelsen ved Nydamskolen.

Åbningstider for SFO: Hverdage kl. 06.15 – 08.00 og kl. 14-00 – 16.30  Fredag til kl. 16.00

 

Skolefridage: Kl. 06.15 – 16.30  Fredag til kl. 16.00

Åbningstider for Klubben: Hverdage fra kl. 14:00 til kl. 16:30   Fredag til kl. 16.00

  

Skolefridage har klubben lukket. Vi samler alle elever på Nørretoft.
                        

Personale: 

 SFO Leder                          Hanne Hvenegaard Colmorn                                                                                                       

Pædagog                               Lars Wolff                                                                                            

Pædagog                              Bjørn Høst Spile                                  

Pædagog                             Stefan S. Petersen 

Pædagog                               Nanna Manø Born

Pædagog                               Bettina Kampfenborg  (morgen SFO)

Pædagog medhjælper           Anette Fog Eckhaus 

Ud over de faste voksne, har vi PAU-elever i korte praktikker, samt yderligere medhjælper efter behov. 

  

Indmeldelse: 

Sker via Sønderborg kommunens hjemmeside. 

Opsigelse: 

 Kan ske til hver den 1. eller 15. med mindst 1 måneds varsel. 

Fripladser: 

 Der er mulighed for at søge økonomisk eller pædagogisk friplads. 

Forsikring: 

Børnenes medbragte ting omfattes ikke af vores forsikring. 

SFO kan ikke påtage sig ansvaret for medbragte ting. 

 Rygepolitik: 

- Der ryges ikke på Nydamskolens/SFO grund. 

- Derudover er SFO og klub underlagt kommunens rygepolitik. 

 Kaffedrik: 

Vi opfordrer jeg til at komme til kaffedrik, det er på skiftende dage, en gang pr. måned. Forældre bager.

Børnenes fritidsaktiviteter: 

 Vi sender gerne børnene af sted til aktiviteter dog kun Kl. hel, samt minuttal 15,30 og 45. 

 Sygdom: 

 Syge børn modtages ikke. Kontakt os i tvivlstilfælde. 

 Skole/SFO samarbejde: 

 Vi har gensidig information med barnets klasselærer. SFOens personale varetager USU undervisningen. 

Spisning: 

 Børnene medbringer frugt og/eller en lille madpakke. 

Vi har vand til maden. 

Afbud: 

Sker der ændringer i børnenes fremmøde, skal der gives besked til SFOén 

 Skiftetøj: 

Det tilrådes, at børnene møder i SFO med praktisk tøj, der kan stå for lidt af hvert. Der er plads for SFO børn i garderoben til lidt ekstra skiftetøj. Vi opfordrer til at bruge hjemmesko eller indendørs sko. 

Vi anbefaler at tøj er mærket med navn, bare med kuglepen, så vi altid kan finde ejermanden. 

Fødselsdag: 

 Vi fejrer fødselsdag en gang pr. måned for månedens fødselarer. 

 Dagsrytmen på skoledage i SFO: 

 Kl. 06:15– 08:00 Morgen åbent på skoledage. 

 SFO er lukket i skoletiden, da der gøres rent i lokalerne. 

  Skolefridage: 

  På skolefridage er dagsrytmen anderledes. Vi udvider åbningstiden i SFO. 

 Skolebestyrelsens rammer: 

  På Nydamskolen og i Nydam SFO/Klub dannes der mennesker, der er sociale og kan få fællesskaber til at fungere. 

  Leg er i fokus i SFO’en. 

  SFO’ens rammer og dagligdag understøtter en sund livsstil. (Kost, trivsel, bevægelse og fysiske forhold). 

  Der er et konkret beskrevet samarbejde med skolen. 

  Nydam SFO foreslår følgende fælles handlinger indenfor de overordnede rammer. 

Målsætning for Nydam SFO: 

Statens rammer: 

SFO er en institution under Folkeskolen og dennes styrelsesregler. 

Kommunens rammer: 

 1. Børn og ansatte deltager aktivt i den demokratiske proces med respekt og tolerance for hinanden. 

 2. Hvis et barn har forringet trivsel så skal nærmeste ansatte handle. 

Udgangspunkt skal tages i de stærke sider og accept af forskellighed. 

      c)   Vi modtager førskolebørn. 

  Med loven om mål - og indholdsbeskrivelsen i SFO skal arbejdet med læring dokumenteres på måder, som understøtter det pædagogiske personales refleksioner og overvejelser over pædagogisk praksis ud fra 6 temaer. 

Personlige kompetencer: 

Vi vil udvikle barnets selvforståelse, kropsbevidsthed og kropsforståelse og medvirke til opbygning af barnets selvværd og selvtillid. 

Barnet skal opleve at: 

 • Kunne håndtere følelser. 

 • Bruge fantasi og kreative evner. 

 • Tage initiativ og fortage valg. 

 • Fordybe sig  og samarbejde i grupper. 

 • Tage personligt ansvar for sig selv og andre. 

 • Knytte venskaber 

Pædagogen skal: 

 • Bruge sig selv og gennem egen viden være med til at inspirere børnene og give dem lyst til at prøve noget nyt. 

 • Være eksperimenterende med nye og ukendte metoder. 

 • Sørge for, at der er afvekslende materiale til at aktivere børnenes lyst til selv at prøve.  

 • Understøtte barnet i sit valg. 

Sociale kompetencer: 

Lære børn at samarbejde om fælles aktiviteter. Medvirke til at udvikle børnenes empatiske evne i forhold til deres omgivelser, samt give børnene forståelse for hinandens forskellighed. Barnet skal indgå i samspil og sociale relationer, der fremmer evnen til at: 

 • Vedligeholde venskaber. 

 •  At få kendskab til forskelligheden. 

 • Lege sammen med børn med andre normer og værdier end deres egne. 

 • Kunne forstå og følge en instruktion og kollektiv besked. 

 • Udvise empati. 

Pædagogen skal: 

 • Give plads til børnenes egne valg af legekammerater, men også forsøge at få alle børn til at være aktive for at komme med i legen. 

 Sproglige kompetencer: 

 Gennem hverdagens aktiviteter vil vi udvikle barnets sprog. 

Derigennem vil barnet tilegne sig viden og færdigheder, der gør barnet i stand til at: 

 Skabe kontakt og kommunikere. 

 • Forstå og anvende kropssprog. 

 • Udvikle sproglig kreativitet. 

 • Opbygge et større ordforråd. 

 • Lytte, fortælle og genfortælle. 

 • Indgå aktivt i demokratiske processer. 

Pædagogen skal:

 • Læse, fortælle, lytte. 

 • Være opmærksom på det enkelte barns sproglige udvikling. 

 • Hjælpe med at sætte ord på børnenes følelser. 

 • Give børnene mulighed for medbestemmelse. 

 Krop og bevægelse: 

 Gennem bevægelse og forskellige fysiske aktiviteter ønsker vi, at barnet opnår glæde ved at bruge kroppen, samt støtte det enkelte barn i den motoriske udvikling. 

·   Gennem leg vil vi udvikle børnenes motorik. 

·   Styrke deres selvtillid og selvværd. 

·   Lære børnene at samarbejde om en fælles aktivitet. 

·   Glæden ved at bruge kroppen indarbejdes. 

 •    Lære at beherske og bruge kroppen, samt motivere til aldersvarende udfordringer. 

 •    Tilbyde holdspil og enkeltpræstationer afpasset børnenes alder og udviklingstrin. 

Pædagogen skal: 

 • Være igangsætter og inspirere børnene. 

 • Motivere børnene gennem eget engagement. 

 • Arbejde med målrettede aktiviteter, der styrker børnenes motoriske udvikling. 

Fokus på natur og udeliv:

  Nydam SFO ønsker at give børnene mulighed for at bruge naturen.

               Vores mål er, at børnene skal lære naturen at kende, så de bliver fortrolige med, hvad der sker  året rundt. 

 • Vi vil færdes i naturen med børnene på alle årstider. 

 • Vi ønsker, at børnene oplever glæde ved at færdes i naturen, samt give dem mulighed for at fordybe sig i naturfaglige fænomener. 

 • Vi ønsker, at børnene lærer at vise hensyn, og at de respekterer naturen. 

Pædagogen skal: 

 • Være igangsætter og inspirere børnene til aktiviteter. 

 • Sørge for at have fornøden viden om naturen og fortælle om, hvad der sker i naturen.

 • Planlægge ture og aktiviteter sammen med børnene i og om naturen. 

 • Så vidt muligt gøre brug af Nydamskolens biotop. 

Kulturelle udtryksformer og værdier: 

 Vores mål er at tilbyde børnene kreative aktiviteter, så vi kan udvikle deres fantasi og derigennem evnen til at skabe noget nyt. Året igennem skal vi planlægge vores pædagogiske arbejde, så der bliver god plads til kreativt arbejde. Kreative aktiviteter er en proces, der kan udvikles alene eller i samarbejde med andre børn. 

Ved at arbejde med kulturelle udtryksformer og værdier ønsker vi at: 

  

 • Børnene lærer egne styrker og begrænsninger at kende. 

 • Børnene skal have mulighed for at fordybe sig individuelt. 

 • Give børnene mulighed for at lade sig inspirere af andre børns tanker, ideer og teknikker. 

 • Lære børnene at udtrykke deres følelser gennem teater, bevægelse og musik. 

Pædagogen skal: 

 • Støtte børnene, så deres kreative ideer kan udvikles. 

 • Bruge sig selv. Gennem egen viden være med til at inspirere børnene og give dem lyst til at prøve noget nyt. 

 • Være eksperimenterende med nye og ukendte metoder. 

 • Bruge de kulturelle tilbud, som nærmiljøet byder på.. 

   

Nydam SFO afholder årligt koloni. 

Førskolebørn

maj - juni 
Der bliver afholdt forældremøde i SFO for de kommende 1. maj børn. Under dette møde gives der informationer om Nest principperne.

Børnehaven og SFO en arbejder tæt sammen. Opstart i januar med brobygning mellem SFO og børnehaven. 
Formålet er at se børnene i deres egen dagligdag. 
 

Formålet er at gøre børnene trygge ved SFO en, lære de voksne at kende, stifte bekendtskab med, hvad vi skal arbejde med i maj og juni – alt sammen for at lette overgangen. 

I løbet af perioden holder børnehaverne overleveringsmøde med den pædagog fra SFO én, der dette år er tilknyttet 1.maj børn. På mødet vil børnehaven fortælle om barnet samt afleverer den røde tråd, efter aftale med jer. 

  

Den 1. maj starter børnene på fuld tid. SFO`en åbner 6:15 og lukker 16:30 hver dag, fredag kl. 16.00.  

Fra 1. maj har vi fokus på at få skabt en børnegruppe, hvor man leger på tværs af de sociale relationer. 

Vi laver struktureret skoleforberedelse - både i store og små grupper. Nydamskolen er Nest skole, derfor arbejder SFO'en også Nest inspireret. Det vil sige bl.a. med struktureret dagsprogrammer og visuel guidning. 
Vi har gennem hele forløbet et tæt samarbejde med skolen.
Børnene kommer i løbet af perioden på besøg i 0. klasse, hvor vi ”bytter børn”, så de nuværende 0. klasse er i SFO, mens jeres børn er i 0. klasse. 

  

Børn med særlige behov: 

I arbejdet med børn, der har særlige behov, kan det være nødvendigt at udarbejde særlige individuelle handleplaner. 

Handleplanen inddrages i det pædagogiske arbejde omkring barnet. 

I det pædagogiske arbejde tilstræber vi, at det enkelte barns udvikling og dannelse styrkes. 

Barnets vanskeligheder er oftest af social, fysisk eller af psykisk karakter. 

Det er altid i samarbejde med forældrene.