Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Vold

Formål  

At forebygge voldsepisoder samt trusler om vold og chikane  

At  hjælpe og støtte elever og medarbejdere, der har været udsat for vold  

   

For at tage del i handleplanen kræves ikke et overmenneske - kun et medmenneske. Alle parter er en del af forebyggelsen. Både forældre, elever og ansatte.  

  

Forebyggelse:  

Procedure ved vold, trusler og chikane (i nedenstående benævnt vold) mod ansatte.  

Hvor der kan konstateres vold og volden har medført en skade fysisk eller psykisk, kan der udover anmeldelsen af arbejdsulykken også foretages en politianmeldelse, uagtet gerningsmandens strafegnethed eller alder.  

Sønderborg kommune kan anmelde episoder med vold, trusler om vold eller lignende til politiet, men har ikke pligt hertil. Skoleledelsen har ansvaret herfor.  

Vælger ledelsen, efter en konkret vurdering, ikke at indgive politianmeldelse, skal der udarbejdes en pædagogisk beskrivelse, der redegør for vurderingen.  

Det bør yderligere pointeres, at alle, også små og umiddelbart mindre, hændelser altid registreres i skemaet Registrering af hændelser med vold, trusler, chikane og mobning med henblik for læring og forebyggelse.  

 I tvivlstilfælde kan der søges vejledning ved den lokale Arbejdsmiljøkoordinator/konsulent  

 

Procedure ved vold på skolen, hvor volden har medført en skade fysisk eller psykisk:  

 

Lederen informeres om episoden.  

Den voldsramte sendes, om nødvendigt, hjem resten af dagen og evt. flere dage. Det afklares om den voldsramte har nogen hos sig ellers kontaktes nærmeste pårørende.  

Eleven, der har udøvet vold, sendes hjem resten af dagen og mindst næste dag – kan sendes hjem i op til en uge. Lederen afgør hvor længe, men  

Eleven kommer ikke i skole, før der har været en samtale med den voldsramte, familien, eleven og en lederrepræsentant.  

Lederen kontakter elevens forælder. Der afholdes et møde for at afklare episoden, samt hvad der efterfølgende skal ske.  

Såfremt voldssagen anmeldes til politiet er det ledelsen, der anmelder.  

AMR anmelder hændelsen til arbejdsskadestyrelsen i samarbejde med den voldsramte.  

Såfremt den voldsramte har brug for professionel hjælp, kontaktes Nordisk Krisekorps TLF.: 60111144.  

Lederen eller AMR taler taler med teamet, for at orientere, samt afdække om teamet har brug for hjælp. Der er opfølgnings samtaler med den voldsramte (AMR/leder).  

Kolleger orienteres  

Der afholdes møde med eleven, forældrene, den voldsramte og lederen, for at aftale forventninger samt regler for det videre samarbejde.  

Opfølgningssamtale med den voldsramte.  

 

Dokumentation  

AMR følger op løbende  

  

Evaluering  

AMR og leder skal løbende evaluere for at mindske konfliktniveau