Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Høringssvar: Kvalitetsrapport 2018

Overordnet er bestyrelsen godt tilfreds med, at der er et så velunder- 

bygget et baggrundsmateriale for dialogmødet og for skolebe-styrelsens arbejde med skolens udvikling. 

  

Vi er klar over, at det er et statslig krav, at de nationale test skal ind- 

gå i kvalitetsrapporten. I lyset af de mange tidligere og nuværende negative udmeldinger vedr. disse test i blandt andet ny forskning, kan vi anbefale kommunen løbende at vurdere, hvor meget fokus den vil ligge på resultaterne af netop disse. 

  

Ligeledes er det centralt at erindre, at data bør ses som indikationer 

og ikke som konklusioner. Bestyrelsen har herudover følgende konkrete bemærkninger: 

  1. Rapporten baserer sig meget på tal, statistikker og andre hårde data. I den sammenhæng kunne det være ønskeligt med en pixiudgave vedr. forståelse af disse mange data. Hvordan 

forstås og bruges f.eks. indextallene mm.? 

  1. Der kunne medtænkes nye data i rapporten som en forældretilfredshedsundersøgelse. Man kunne også evt. følge udviklingen i ”ventere” i børnehaven og ”ventere” i 0.årg. 

  1. I oversigten vedr. hvor mange mål skolerne har nået i forhold 

til mål for de nationale test i dansk og matematik, kunne det være ønskeligt, at det fremgik, hvor tæt man var på målet og ikke blot, at målet ikke er nået. 

  1. Elevvandringstallene kan misforstås, idet det virker som om f,eks. 11 procent forlader vores skole. Det er ikke tilfældet. 

Men det er korrekt, at de ikke starter på skolen. Der bør let kunne skelnes mellem, hvor mange distriktselever, der forlader en skole og hvor mange en skole slet ikke har haft ”fingrene” i. 

  1. Det er vigtigt, at tallene er helt valide og til at læse. I konklusioner skrives, at vi har mindre mobning i Sønderborg end på landplan. Men i svarene side 52 øverst svarer eleverne 

på alle skoler, at de mobbes meget tit. (Fra 73 til 96 procent) ?? 

  

På skolens vegne  

Tommy Fischer (Bestyrelsesformand)           Michal Pedersen (Skoleleder)