Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 2022.05.03

Bestyrelsesmøde

2022

 

03. 05 2022

17.00 – 19.30

 

 

Afbud:Anette, Rikke

Fraværende:

Godkendelse af referat:

 

 

17.00 – 17.20

 

Efterretninger max. 20 minutter

 1. Formand:
 2. Skoleleder:
 3. Nyt fra FRO:
 4. Nyt fra udvalg

 

17.20 – 17.40

 

Punkter:

 

Emne: Hvordan kommer vi godt i gang i den nye bestyrelse?

Opgave: Hvad er vigtigt at orientere den nye betyrelse om, og i hvilken form?

Bemærkninger: SK undersøger relevante materialer fra Skole og Forældre. Karen og SK mødes og kigger på en dag /program til opstart af den nye bestyrelse.

Tovholder: SK og Karen

Proces: Fælles drøftelse

Beslutning:

 

 

17.40 – 17.50

Emne: Orientering om ny ledelsesstruktur

Opgave: Der er blevet orienteret

Bemærkninger:

Tovholder: SK

Proces: Fælles
Beslutning:

 

17.50 – 18.00

Emne: Kort status på budget 2022

Opgave: Nøgletal er gennemgået.

Bemærkninger:

Tovholder:

Proces:

Beslutning:

 

 

18.00 – 18.20

Pause

 

18.20– 18.35

Emne: Evaluering af skolefesten

Opgave:

Bemærkninger: Der var for lidt tid, aktiviterne var for spredt.

Der var lang kø ved pølserne, mobilpay er smart (vær obs på om det koster ekstra), eller kan man lave en bank, som sælger klippekort, godt at skytteforeningen var med. Der var god stemning.

Tovholder: Udvalget

Proces:

Beslutning:

 

18.35-18.50

Emne: Revision af antimobbepolitikken (vedhæftet)

Opgave: Sættes på i det nye bestyrelsesår.

Bemærkninger:

Tovholder: SK

Proces:
Beslutning:

 

 

 

18.50 -19.05

Emne: Idéer til hvordan ”sætningerne” fra Den engagerende skole bringes i spil til forældremøderne i august. (Bilag 2)

Opgave: Udsættes

Bemærkninger:

Tovholder:

 

19.05 – 19.15

Emne: Hvordan holder vi sidste møde inden ferien? Incl de nye medlemmer.

Opgave:

Bemærkninger: Punkter: mødedatoer, bestyrelsesseminar, input til bestyrelsens årsberetning,

Tovholder: SK

Beslutning:

 

19.15 – 19.30

Emne: Udkast til ændring af mobilpolitik i overbygningen

Opgave: Forslag: Mobilerne sættes i mobilholderne i vindueskarmen og at eleverne må have dem i pauserne.

Bemærkninger: Bestyrelsen anerkender forslaget, og vil gerne have en evaluering senest til årsskiftet. Hvor de drøfter om, det skal fortsætte.

Tovholder: SK

Beslutning:

 

 

Ud af huset (Aktiviteter i aviser, hjemmeside, nyhedsbrev, branding.)

 

 

Bestyrelsens månedskommentar:

 

 

Eventuelt:

 

Kommende punkter:

 

Bilag 1:

Mobning

Formål  

 

 • At vi medvirker til at danne mennesker, der kan være sociale og få fællesskaber til at fungere.  
 •  At vi i fællesskab har ansvar for at sætte en stopper for mobning med fokus på destruktiv kultur i fællesskabet. Derfor har vi hver især ansvar for selv at medvirke til at forebygge eller løse situationer med mobning eller alvorlig konflikt.  

  

    

Det allerbedste middel mod mobning er god trivsel samt gode elev- og voksenrelationer.  

  

Trivselsarbejdet baserer sig på skolens værdigrundlag  

   

  

På Nydamskolen har alle ret til at blive behandlet med respekt, og alle har pligt til at omgå hinanden på en værdig måde.  

  

Dette indebærer blandt andet, at vi accepterer hinandens forskelligheder, og at vi til daglig taler med hinanden – også om det svære. Krænkende adfærd som mobning accepteres ikke – heller ikke digitalt.  

  

Digital mobning adskiller sig fra den ikke-digitale mobning på følgende punkter:  

  

Der er en vis anonymitet ved de sociale medier, der skaber stor usikkerhed blandt eleverne, idet man ofte ikke kender afsenderen.  

  

Den digitale mobning kan stå på 24 timer i døgnet og er ikke begrænset til kun at forekomme i skoletiden.  

  

Eksponeringen af den digitale mobning er særlig problematisk, fordi man ikke ved, hvor mange der har set de krænkende kommentarer eller billeder, og fordi man ikke altid kan slette dem igen.  

  

Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.  

  

På Nydamskolen er vi enige om, at mobning er skadeligt for den enkelte og fællesskabet. Det er vores fælles ansvar at sætte en stopper for mobning med fokus på en forebyggende indsats. Derfor har vi hver især ansvar for selv at medvirke til at forebygge eller løse situationer med mobning eller alvorlig konflikt.  

  

 Vi skal forsøge at undgå mobning ved at:  

  

 • Klassen laver klare normer for god opførsel i og uden for skoletiden.  
 • Skabe dialog blandt elever og forældre om, hvad mobning er, og hvor ondt det gør.  
 • Sikre, at ingen elev er i tvivl om, hvad man gør, hvis man bliver udsat for mobning, eller er vidne til at andre bliver mobbet.  
 • Skolens personale og forældrene er opmærksomme på, om alle elever trives.  
 • Lave årlige anonyme trivselsundersøgelser på hvert klassetrin for at opdage eventuel mobning. Der laves løbende opfølgende undersøgelser.  

  

Når mobning opstår, skal alle omkring de implicerede elever tage ansvar og hjælpe med at løse problemet:  

  

 • Elever der føler sig mobbet, skal kontakte en lærer, de føler tillid til.  
 • Oplever man som elev, at en kammerat bliver mobbet, skal man opmuntre den mobbede til at kontakte en lærer, vedkommende føler tillid til.  
 • Den implicerede lærer skal tage en snak med den mobbede.  
 • Den implicerede lærer skal tage en snak med de, der mobber.  
 • Den implicerede lærer tager kontakt til forældrene til de implicerede elever.  
 • Den implicerede lærer sørger for at orientere alle elevernes lærere og skolens ledelse således, at alle voksne, der omgås de implicerede elever, er klar over, at der er et problem med mobning.  
 • Hvis konflikten ikke kan løses mellem de, der mobber og den, der bliver mobbet, kan det blive nødvendigt at inddrage særligt kompetente personer, som kan hjælpe med at løse problemerne – det kunne være en AKT-, en SSP-, eller anden konsulent med en særlig uddannelse inden for konfliktløsning.  

 

  

Hvilke tegn/indikatorer på målopfyldelse skal der være?  

  

I dagligdagen er der synlige tegn på glæde og trivsel. Alvorlige konflikter i pauserne er forsvundet.  

  

 Er der en ønsket / krævet målopfyldelsesgrad?  

  

Alle elever giver i trivselsundersøgelsen udtryk for, at de trives eller trives godt.  

  

Ingen elever føler sig mobbet ud fra skolens definition af mobning.  

  

Vigtigt  

  

På alle årgange er den en meget hurtig opfølgningen efter den store årlige trivselsundersøgelse.  

  

  10 forældreråd om mobning.  

  

Antimobbekampagne bruges på skolen, og til dette kan lærermaterialer til brug i undervisningen hentes på You Tube på nedenstående link. Er produceret af to tidligere elever / nu også Youtuber (Mikkel og Emil Trier / Triergaming)  

  

https://www.youtube.com/channel/UCUNFiUwnoZnLpkXwXo3xHJg  

  

Evaluering  løbende  

   

Klagemulighed  

  

Klager sendes til skolelederen.  

  

Når klagesagen er tilstrækkeligt oplyst og forældre og barn (efter alder og modenhed) er blevet inddraget og handlingsplan lavet, så beslutter skoleledere, om han giver klager medhold, delvis medhold eller ikke medhold.  

  

Skolen skal videresende sagen til Klageinstans mod Mobning, såfremt afgørelsen er delvis medhold eller ikke medhold.  

  

Der skal medsendes:  

  

 • Uddannelsesstedets antimobbestrategi.   
 • Uddannelsesstedets handlingsplan vedrørende den konkrete situation.   
 • Uddannelsesstedets undervisningsmiljøvurdering (UMV).  
 • Den seneste nationale trivselsmåling for elevens klasse.  
 • En redegørelse for de midlertidige foranstaltninger, som uddannelsesstedet måtte have iværksat.  
 • Andet materiale som skønnes relevant for den konkrete sag, herunder relevante notater.  

OBS: Klageinstans mod Mobning kan indhente andet materiale, som vurderes at være relevant for klagesagsbehandlingen.  

 

Billede fjernet.Bilag 2:

 

Billede fjernet.

Billede fjernet.

Billede fjernet.