Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Magtanvendelse

Formål  

Forebygge konflikter  

Løse opståede svære konflikter  

 Undgå magtanvendelser  

  

Kernebegreber i dokumentet  

Det allerbedste middel mod konflikter er god trivsel samt gode elev- og voksenrelationer.  

På Nydamskolen har alle ret til at blive behandlet med respekt, og alle har pligt til at omgå hinanden på en værdig måde. Derfor undgår vi altid at anvende fysisk magt som konfliktløsning.  

Men en ansat kan komme i situationer, hvor vedkommende må gribe ind fysisk.  

 

Forebyggelse:  

Retningslinier ved fysisk magtanvendelse i Folkeskolen, SFO og Daginstitutioner (incl. dagplejen).  

  

I Sønderborg Kommune, Børn og Uddannelse er fastsat retningslinier for brug af magt samt procedure for indberetning af magtanvendelse. Disse gælder også på Nydamskolen.  

  

Formålet er at skabe en dialog omkring i hvilke situationer, der kan/skal benyttes magt samt hvordan man undgår at komme i situationer, hvor magtanvendelse er nødvendig.  

  

Udgangspunktet er at beskytte børnene mod overlast, men lige så meget at beskytte medarbejderne mod anklager om ulovlig magtanvendelse.  

  

Lovgivningen omkring magtanvendelse reguleres i straffeloven og for Folkeskoler og SFO ligeledes i ”Bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskole” med dertilhørende vejledning.  

Nedenstående retningslinier omhandler fysisk magt, men brug af psykisk magt er skadeligt og ikke acceptabelt. Eksempler på psykisk magt er ydmygende, hånende, ignorerende eller anden nedværdigende behandling.  

  

Samlet set kan man dele fysisk magtanvendelse op i 3 former.  

  

Ulovlig magtanvendelse  

  

·         Legemlig afstraffelse er forbudt.  

  

Nødværge  

  

·         Handlinger der er nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb. Magten skal dog stå mål i forhold til angrebets art.  

  

Lovlig magtanvendelse  

  

·         Fysisk magt kan finde sted for at forhindre at et barn øver skade på sig selv, på andre eller ødelægger eller beskadiger ting. Indgrebet skal være det mindst nødvendige for at bringe overgrebet til ophør. Fortsætter magtanvendelsen udover det mindst nødvendige anses indgrebet som legemlige afstraffelse og dermed ulovligt.  

  

Følgende retningslinier gælder for Folkeskoler, SFO, Dagsinstitutioner og Dagplejen i Sønderborg kommune.  

  

·         Personalet må og skal afværge situationer, hvor et barn bliver til fare for sig selv.  

  

·         Personalet må og skal modvirke en situation, hvor et barn bliver eller er i overhængende fare for at blive udsat for et angreb fra et andet barn.  

  

·         Personalet må og skal afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på dem selv.  

  

·         Personalet må og skal afværge ødelæggelse af materielle ting.  

  

·         I tilfælde af fysisk magtanvendelse skal den være tilpasset situationen og være så kortvarig og skånsomt som muligt.  

  

·         Magtanvendelse må ikke gå ud over, hvad der er strengt nødvendigt (det mindste middels princip).  

  

·         Magtanvendelse må ikke erstatte omsorg, pleje eller socialpædagogisk bistand.  

  

·         Dårlige ”bemandingssituationer” eller dårligt humør hos personalet kan aldrig undskylde magtanvendelse.  

  

·         Konfliktsituationer skal altid søges løst ved hjælp af pædagogiske midler og metoder.  

  

·         Magtanvendelse skal altid indberettes til nærmeste leder som videresender indberetningen til fagcentret, uanset hvilken form for magtanvendelse der er brugt.  

  

·         Personalet har pligt til at indberette egen eller andre ansattes magtanvendelse.  

  

·         Institutionen/skolens ledere har pligt til at underrette forældre eller andre ansvarspersoner.  

  

·         Institutionen/skolens ledere skal i hvert enkelt tilfælde overveje om politiet skal inddrages.  

  

 Dokumentation  

  

Hvilke tegn/indikatorer på målopfyldelse skal der være?  

  

I dagligdagen er der synlige tegn på glæde og trivsel. Alvorlige konflikter er forsvundet.  

  

 Er der en ønsket / krævet målopfyldelsesgrad?  

  

Antal af magtanvendelser falder kontinuerligt  

 

Information  

 Magtanvendelsesskema fra kommunen bruges.   

  

Evaluering  

Løbende