MENU
Aula_close Layer 1

Konflikter

Instruks i forhold til elevadfærd, den voksne eller teamet ikke kan løse her og nu. 

Ved langsigtede udfordringer: 

  

 • Følg proceduren i inklusionstrappen. 

 I akutsituationer: 

  

 • Ring til lærestedet efter 9.50 Tlf. 88725374 Ring til kontoret før 9.50 Tlf.88725924. 

  

 • Send eleven i lærestedet 

  

 • Hvis eleven ikke vil gå derned, kommer der en fra lærestedet og henter eleven (hvis der er to voksne på vagt i lærestedet). Hvis en elev er stukket af følges samme procedure, såfremt det ikke er nok voksne i årgangen til selv at følge op. 

  

 • Ellers RING til kontoret 88725924  

  

 • Besked til forældre, når eleven sendes ud af klassen til lærestedet eller på kontoret. (Hvis ikke det er aftalt med forældre, at det er et tiltag, der anvendes ved gentagne akutsituationer) 

  

 • Lærestedet registrerer elev/lærer/fag 

  

 • Lærestedet og kontoret giver Helle besked, når de har haft en elev ”på besøg”. 

  

   

Instruks ved chikane 

Chikane forstås her som mundtlig chikane/krænkende tiltaleformer 

  

 • Der skal altid afleveres en registreringsblanket til Tove (AMR) 

Således at AMR-gruppen får et reelt billede at handle ud fra. 

Inklusionskoordinatoren informeres af AMR. 

  

Instruks: 

 • Den berørte og/eller en kollega, der kender eleven tager en samtale med eleven samme dag, eller dagen efter, hvor det drøftes og hvad det gør ved vedkommende. 

  

 • Der drøftes og laves aftale om, hvordan det undgås fremover 

  

 • Den / de berørte vurderer, om det er nødvendigt, at forældre skal deltage i samtalen med eleven. 

  

 • Deltager forældrene ikke, skal de orienteres 

  

 • Ved flere lignende situationer med samme elev, skal forældrene indkaldes til møde og inklusionsteamet orienteres. 

  

 • Fortsætter udfordringen skal inklusionsteamet inddrages. 

  

 • Der kan evt. vurderes, om der skal sendes en partshøring om, at skolen påtænker udelukkelse fra undervisningen, såfremt det gentager sig 

Generelt: Skriv aldrig en kritisk sms/besked til forældre – RING ELLER HOLD MØDE 

    

Instruks ved vold, trusler om vold 

  

 • Der skal altid afleveres en registreringsblanket til AMR / TT 

  

 • Det er ledelsen, og ikke f.eks. den forurettede ansatte eller arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant, der har ansvaret for at vurdere, om kommunen skal indgive politianmeldelse. Samarbejdsaftalen mellem kreds 91 og kommunen danner baggrund for ledelsens afgørelse. Den enkelte kan altid selv indgive politianmeldelse. 

  

 • Der laves et notat om de konkrete, individuelle pædagogiske / eller behandlingsmæssige hensyn i sagen, der taler imod politianmeldelse, når dette vælges. 

  

Uddybende instruks ved fysisk vold: 

  

 • Elev fra indskoling – ring til forældre, at de skal hente eleven og giv begrundelse. Hvis de ikke kan hente, så har skolen tilsynsforpligtelsen. Eleven kan vente i lærestedet. 

  

 • Elev fra mellemtrin/overbygning: Ring til forældre for at orientere dem om, at eleven sendes hjem med begrundelse. (Såfremt det er gåafstand) Ellers hentes eleven. (Hvis ikke de kan gå hjem / eller køre med bus hjem har skolen tilsynsforpligtelsen og de venter i lærestedet) 

  

 • Eleven skal også blive hjemme førstkommende skoledag efter hjemsendelsen. Det forventes at forældre/elev snakker derhjemme om, hvordan gentagelse undgås.    

  

 • Teamet snakker sammen om, hvad de kan gøre for, at hjælpe til med, at det ikke sker igen. 

  

 • Der afholdes en samtale med eleven, når denne kommer igen for at få drøftet, hvordan en sådan reaktion undgås fremover evt. også med forældre afhængig af alderen. 

  

 • Ledelsen skal altid orienteres og den skriftlige begrundelse skal afleveres til kontoret, der lægger i (scanner) elevmappen. 

  

 • VIGTIGT: Den berørte medarbejder vil altid få tilbudt en strakssamtale af AMR(TT)/ledelse eller HJ. Anden opfølgning vurderes herefter. 

  

 VED GENTAGELSE: 

 • Forældrene får af skolen en kort skriftlig besked med hjem, hvorfor eleven skal afhentes og at det påtænkes at udelukke eleven fra undervisning i en periode. (Retten til at blive hørt / inden afgørelse træffes – se skabelon). Forældrene får frist for at sende evt. bemærkninger 

  

 • Skolelederen træffer herefter afgørelse om eleven skal være hjemme, mere end en dag. 

  

 • Skolelederen sender begrundet afgørelse til forældrene og med beskrivelse af evt. klagemuligheder. Det forventes, at forældre/elev snakker derhjemme om, hvordan gentagelse undgås.          

  

 • Samtale med eleven og forældre på opstartsdagen efter hjemsendelse. 

 • VIGTIGT: Den berørte medarbejder vil altid få tilbudt en strakssamtale af AMR(TT)/ledelse eller HJ. Anden opfølgning vurderes herefter.