Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Uddannelsesplan for lærerstuderende

UC Syddanmark, læreruddannelsen: Uddannelsesplan – Nydamskolen 2020-2021

Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens § 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne, så de studerende får de bedst mulige praktikforløb. I relation hertil og ifølge § 13.2 er skolerne forpligtet på at udarbejde en uddannelsesplan for de konkrete praktikperioder, så de studerende ved, hvordan deres praktik forløber – hvad skolen tilbyder og forventer af de studerende.

Uddannelsesplanen indeholder:

 • Kultur og særkende
 • Praktik, organisation og formalia
 • Praktik og vejledning

Grundoplysninger:

 

Navn: Nydamskolen

Adresse: Skolevej 21, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg

Telefon og mail: 88 72 43 91 -  nydamskolen@sonderborg.dk

Webadresse: www.nydamskolen.dk

Skolens ledelse:   Stine Skyum (skoleleder)

Praktikkoordinator: Karina N. Larsen

Uddannede praktiklærere: Vi har 15 lærere, der har praktiklæreruddannelsen.

 

 

 

 

 

 

 

Kultur og særkende

Den oprindelige skole, Sottrup Centralskole, blev bygget og indviet i 1954. Skolen er afdelingsopdelt i indskoling, mellemtrin og overbygning.

På skolen kan vi tilbyde et alsidigt udbud inden for naturfagene. Vi har en naturfagshal på 300 m2 med ettilstødende naturfagligt lokale og en levende biotop med skov og sø.

Vi har lige opført en ny tilbygning til skolen med 16 nye klasselokaler, herunder et nyt fysiklokale, samt et nyt madkundskabslokale. Den øvrige del af skolen er blevet renoveret, så klasselokalerne fremstår præsentable.

Idrætsfaciliteterne på Nydamskolen er rigtig gode. Vi har uddannede praktiklærere inden for faget. Vi har to store haller og en gymnastiksal til rådighed i undervisningen.

På de fleste årgange har vi årgangssamarbejde, så vi har mulighed for holddeling i mange fag.

 

Nydamskolens profil: Vi er en almindelig folkeskole med 450 elever, med alt hvad dertil hører af udfordringer. Desuden har vi autistklasser, hvor der er et tæt samarbejde i forhold til inklusion.

Hvor skiller vi os ud som skole?

Vi har en vision: Vi medvirker til at danne mennesker, der kan være sociale og få fællesskaber til at fungere. Vi tror på involvering og frisætning inden for et værdisæt.  

Vore værdier er: Trivsel som overordnet værdi. Herudover glæde, ansvarlighed og den anerkendende tilgang.

Vi tilbyder: Valgfag fra 7. klasse (Science / bevægelse, global og krea-linje.)

 På 9. årgang tilbyder vi følgende valgfag: Filmkundskab - og produktion, håndbold, musik og bevægelse (dans), madkundskab samt science / bevægelse.  

 • Vi har mange faglige vejledere.

 

 • Vi arbejder med bevægelse i undervisningen.

 

 • Vi arbejder målrettet med lærernes relationskompetence.

 

De fleste lærere har gennemgået et kursus i Coorperative Learning.

 

 

 

 

 

 

 

Kultur og særkende som uddannelsessted:

AKT-vejledere: AKT står for adfærd, kontakt og trivsel. Vejledere består af lærere og pædagoger fra SFO.

 

 • Hvad er det for en særlig skole, de studerende møder i praktikken – historie og organisation?
 • Hvad kendetegner aktuelt den pågældende skole: Indsatsområder, pædagogiske koncepter, udviklingsarbejder osv.?
 • Hvilke muligheder for partnerskaber med læreruddannelsen og studerende tilbyder skolen – hvordan samarbejder skolen med læreruddannelsen om praktik og praksistilknytning – også i forbindelse med professionsbachelorprojektet?
 • Hvilke praktikniveauer tilbyder skolen?

Praktik, organisering og formalia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktikansvar, organisering og samarbejde:

 

Nydamskolen har i flere år haft studerende fra Haderslev Seminarium i praktik. Vi tager derfor elementer omkring praktiktimer, vejledning og praktikundervisning med i den nye læreruddannelse. Vi vil derfor deltage aktivt i udviklingen af praksistilknytning sammen med de enkelte studerende og UC-Syd, så alle oplever, at aftalen er til gensidig inspiration og udvikling.

 

Progressionen i praktikken er skitseret nedenfor:

 

Ansvar

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Fag

 

Undervise i sekvenser i fokusfaget. Indgå i andre fag efter forudsætninger

uv i forløb i begge uv-fag. Indgå i andre fag efter forudsætninger

uv i længerevarende forløb i alle 3 uv-fag. Indgå i andre fag efter forudsætninger
 

Lektioner

 

15-20 ugentligt

15-20 (13-18 v alene-praktik)            

13-18 (17-22 v to-mandspraktik)

Sekvenser eller forløb

Sekvenser og forløb efter forudsætninger.

forløb i alle uv-fag

længerevarende forløb i alle uv-fag

Undervisning / undersøge?

Både og

Både og

Både og

Tilstedeværelse

 

3o timer ugentligt

3o timer ugentligt

3o timer ugentligt

Andre læreropgaver

 

Deltagelse

Deltagelse med begrænset ansvar

Deltager/ansvarlig for andre læreropgaver

 

Skole – hjemsamarbejde

 

Kommunikation med forældre.

Gøre forældre medansvarlige i uv

Aktiv brug af forældresamarbejdet i og omkring uv.

 

Undervisningen i praktikperioden

 • På praktikniveau 1 underviser de studerende i undervisningssekvenser, som er didaktiske aktiviteter og øvelser, som forløber i lektioner eller moduler. Gennem 5-ugerspraktikken varetager de studerende flere sekvenser i deres fokusfag og kan efter aftale med praktikvejlederen varetage enkelte sekvenser i andre undervisningsfag. Antallet af sekvenser varierer alt efter praktikgruppens størrelse.

Observation af undervisning er forbeholdt introduktionsugen. Det betyder, at de studerende i 5-ugerspraktikken er medunderviser og medplanlægger, når der ikke varetages sekvenser.

 • På praktikniveau 2 underviser de studerende i differentierede undervisningsforløb i både deres fokusfag og 1. undervisningsfag. Er en studerende alene i praktik, afstemmes omfanget af undervisningen med praktikvejlederen.

Observation af undervisning er forbeholdt introduktionsugen. Det betyder, at de studerende i 5-ugerspraktikken er medunderviser og medplanlægger, når de ikke varetager deres undervisningsforløb.

 • På praktikniveau 3 varetager de studerende alle undervisningsopgaver med udgangspunkt i årsplaner og elevplaner. Er den studerende alene i praktik, kan der afstemmes med praktikvejlederen.

Observation af undervisning er foreholdt introduktionsugen.

 

Forældresamarbejdet i praktikken

 • På praktikniveau 1 forventes det, at de studerende udarbejder et informationsbrev til forældrene inden praktikkens opstart. Brevet er en kort præsentation af de studerende samt en kort beskrivelse af, hvad der sker i undervisningen i praktikperioden.
 • På praktikniveau 2 skal de studerende ud over informationsbrevet også indtænke forældresamarbejdet i undervisningen f.eks. i form af lektier, evaluering og planlægning. Det forventes, at de studerende demonstrere en differentieret tilgang til forældresamarbejdet.
 • På praktikniveau 3 skal de studerende også varetage den løbende kommunikation med forældrene i tæt samarbejde med praktikvejlederen. Kommunikationen er f.eks. den løbende mailkorrespondance, samtaler, dialog om elevplaner, social deltagelse m.m.

Praktikvejlederen

 • Da de studerende ikke er en del af skolens normering, må de ikke varetage undervisningen uden at en praktikvejleder er til stede.
 • Hvis praktikvejlederen er fraværende i kortere tid, kan skolen sætte en erfaren vikar til rådighed for den studerende. Er det ikke muligt fritages den studerende fra undervisningen.
 • Er praktikvejlederen fraværende i længere tid, laves der en aftale mellem skolen, UC Syd og de studerende.
 • Giver det pædagogisk og didaktisk mening, at de studerende i en kortere periode varetager undervisningen alene (maks. to dage), må skolen gerne det. Det skal ske i samtykke med de studerende, og der skal følges op med vejledning. Skolen har ansvaret for undervisningen.  

 

 

Praktikundervisning:

 Under praktikforløbet er der undervisning i følgende emner:

 •  klasserumsledelse
 •  forældresamarbejde
 •  teori og praksis i forhold til praktikprøven
 •  resursecentret

 

 

 

Ansvar for praktikken

 • Skolelederen har det overordnede ansvar for praktikken på skolen.
 • Skolen har en praktikkoordinator (Gitte From Dührkoop). Koordinatoren er tovholder og har det koordinerende ansvar for planlægningen af de studerendes praktik, skemalægning og ophold på praktikskolen.
 • Praktikeksamen varetages udelukkende af praktikkoordinatoren eller de uddannede praktiklærere.

 

Samarbejde med de studerende og læreruddannelsen

 

 • Inden praktikken mødes de studerende med skolens praktikkoordinator og de udvalgte praktiklærere, hvor rammer og praktikskema for praktikforløbet aftales, og gensidige krav og forventninger til praktikforløbet afklares.

 

 • Praktiklæreren og de studerende laver forud for praktiksamarbejdet klare aftaler om praktiksamarbejdet, herunder om skriftlighed i planlægningen, vejledningstimernes afholdelse og ansvaret for dagsorden, de studerendes brug af praktikportfolio – herunder logbog eller praktikdagbog, indsamling af datamateriale under praktikforløbet og praktiklærerens rolle i de studerendes undervisning.

 

 • Under praktikforløbet støtter, modellerer /viser og vejleder praktiklæreren de studerende i arbejdet med at opfylde færdighedsmålene på det pågældende praktikniveau.

 

 • På skolen gives de studerende mulighed for at dokumentere deres praktikarbejde bl.a. gennem videodokumentation. Hvis dette kræver tilladelse fra forældrene, støtter praktiklæreren/praktikskolen de studerende i at indhente disse tilladelser
 •  
 • Studerende på skolen       

 

 • Med henblik på mødepligt og evt. forfald underlægges de lærerstuderende de samme krav som skolens lærere, herunder indhentning af børneattest. Tilsvarende forventes der den samme grad af deltagelse i undervisningen, møder, arrangementer og øvrige aktiviteter som for skolens lærere -  En deltagelse, der svarer til et fuldtidsstudium.

 

 • Det forventes, at de studerende forud for praktik og samarbejdet på skolen har orienteret sig i de relevante materialer om praktikordningen i læreruddannelsen.

 

 

 

Evaluering, modulevaluering og prøve

 

 • Efter hvert afsluttet praktikforløb indkalder skolens praktikkoordinator de studerende og praktiklærerne til en fælles mundtlig evaluering. Derudover evaluerer de studerende praktikken. Resultatet af disse evalueringer formidles til skolens praktiklærere, og hvis det er relevant til læreruddannelsens praktikleder.

 

 • På grundlag af en indstilling fra praktiklæreren foretager praktikkoordinatoren ved praktikforløbets afslutning en modulevaluering, der munder ud i bedømmelsen ”Bestået eller Ikke-bestået.”

Praktik og vejledning

Praktikskolen sikrer gennem udformningen af rammerne for praktik og praktiklærernes støtte og vejledning under praktikforløbet, at de studerende får mulighed for at tilegne sig kompetencer i forhold til de tre praktikniveauer i læreruddannelsen.  Særligt vil færdighedsmålene for praktikken være i fokus her.

Kompetenceområdet ’didaktik’:

”Omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning, herunder læringsmålsstyret undervisning.

Niveau 1.

 • Målsætte, planlægge, gennemføre, og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende og kolleger.
 • Redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til formulerede mål.
 • Analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af undervisningen.

Niveau 2.

 • Planlægge, gennemføre og evaluere et differentieret undervisningsforløb i samarbejde med anvendelse af variation af metoder, herunder anvendelsesorienterende undervisningsformer og bevægelse i undervisningen
 • Evaluere undervisningsforløb og elevernes læringsudbytte.
 • Observere egen praksis og den enkeltes elevs læring med henblik på udvikling af undervisningen.

Niveau 3.

 • Planlægge, gennemføre og evaluere længerevarende undervisningsforløb under hensyntagen til elev- og årsplaner i samarbejde med medstuderende og skolens øvrige ressourcepersoner.
 • Evaluere elevers læringsudbytte og undervisningseffekt.
 • Udvikle egen og andres praksis på et empirisk grundlag.

 

 

 

Kompetenceområdet ’klasseledelse’:

”Omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.”

Niveau 1.                                   

 • Lede elevernes deltagelse i undervisningen

Niveau 2.

 • Udvikle tydelige rammer for læring og for klassens sociale liv i samarbejde med eleverne

Niveau 3.

 • Lede inklusionsprocessor med eleverne

Kompetenceområdet ’relationsarbejde’

”Omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner”

 

Niveau 1.

 • Kommunikere lærings- og trivselsfremmende med elever,
 • Kommunikere med forældre om undervisning og skolens formål og opgave,

 

Niveau 2.

 • Samarbejde dialogisk med elever og kolleger om justering af undervisning af eleverne aktive deltagelse,
 • Kommunikere skriftligt og mundtligt med forældre om formål og indhold i planlagt undervisningsforløb.

Niveau 3.

 • Støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen og klassens sociale liv, samarbejde med forskellige parter på skolen, og
 • Kommunikere med forældre og elevens skolegang.