MENU
Aula_close Layer 1

Uddannelsesplan for lærerstuderende

Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens § 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne, så de studerende får de bedst mulige praktikforløb. I relation hertil og ifølge § 13.2 er skolerne forpligtet på at udarbejde en uddannelsesplan for de konkrete praktikperioder, så de studerende ved, hvordan deres praktik forløber – hvad skolen tilbyder og forventer af de studerende.  

Uddannelsesplanen indeholder: 

 • Kultur og særkende 

 • Praktik, organisation og formalia 

 • Praktik og vejledning 

 

Grundoplysninger: 

Navn: Nydamskolen 

Adresse: Skolevej 21, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg 

Telefon og mail: 88 72 43 91 -  nydamskolen@sonderborg.dk 

Webadresse: www.nydamskolen.dk 

Skolens ledelse: Stine Skyum (skoleleder) 

Praktikkoordinator: Gitte From Dührkoop

Vi har flere uddannede praktiklærere, og vi bestræber os på at uddanne nogle hvert år. 

Kultur og særkende 

Billede fjernet. 

Kultur og særkende som uddannelsessted:  

AKT-vejledere: AKT står for adfærd, kontakt og trivsel. Vejledere består af lærere og pædagoger fra SFO. 

 

Praktikansvar, organisering og samarbejde: 

Praktikundervisning 

 • De studerendes hverdag er planlagt, så der er praktikundervisning 2 lektioner torsdag eftermiddag. 

 • Der undervises i følgende emner: Klasserumsledelse, forældresamarbejde, synlige mål i undervisningen og resursecentrets muligheder. 

Ansvar for praktikken: 

 • Skolelederen har det overordnede ansvar for praktikken på skolen. 

 • Skolen har en praktikkoordinator (Gitte From Dührkoop), der har taget praktikvejlederuddannelsen på UC SYD. Koordinatoren er tovholder og har det koordinerende ansvar for planlægningen af de studerendes praktik, skemalægning og ophold på praktikskolen. 

 • Praktikeksamen varetages udelukkende af praktikkoordinatoren eller de uddannede praktiklærere. 

Samarbejde med de studerende og læreruddannelsen:

 • Inden praktikken  mødes de studerende med skolens praktikkoordinator og de udvalgte praktiklærere, hvor rammer og praktikskema for praktikforløbet aftales, og gensidige krav og forventninger til praktikforløbet afklares.  

 • Praktiklæreren og de studerende laver forud for praktiksamarbejdet klare aftaler om praktiksamarbejdet, herunder om skriftlighed i planlægningen, vejledningstimernes afholdelse og ansvaret for dagsorden, de studerendes brug af praktikportfolio – herunder logbog eller praktikdagbog, indsamling af datamateriale under praktikforløbet og praktiklærerens rolle i de studerendes undervisning. 

 • Under praktikforløbet støtter, modellerer /viser og vejleder praktiklæreren de studerende i arbejdet med at opfylde færdighedsmålene på det pågældende praktikniveau. 

 • På skolen gives de studerende mulighed for at dokumentere deres praktikarbejde bl.a. gennem videodokumentation. Hvis dette kræver tilladelse fra forældrene, støtter praktiklæreren/praktikskolen de studerende i at indhente disse tilladelser. 

 

Studerende på skolen:         

 • Med henblik på mødepligt og evt. forfald underlægges de lærerstuderende de samme krav som skolens lærere, herunder indhentning af straffe- og børneattest. Tilsvarende forventes der den samme grad af deltagelse i undervisningen, møder, arrangementer og øvrige aktiviteter som for skolens lærere -  En deltagelse, der svarer til et fuldtidsstudium.  

 • Det forventes, at de studerende forud for praktik og samarbejdet på skolen har orienteret sig i de relevante materialer om praktikordningen i læreruddannelsen. 

 

Evaluering, modulevaluering og prøve: 

 • Efter hvert afsluttet praktikforløb indkalder skolens praktikkoordinator de studerende og praktiklærerne til en fælles mundtlig evaluering. Derudover evaluerer de studerende praktikken. Resultatet af disse evalueringer formidles til skolens praktiklærere, og hvis det er relevant til læreruddannelsens praktikleder. 

 • På grundlag af en indstilling fra praktiklæreren foretager praktikkoordinatoren ved praktikforløbets afslutning en modulevaluering, der munder ud i bedømmelsen ”Bestået eller Ikke-bestået.” 

Praktik og vejledning: 

Praktikskolen sikrer gennem udformningen af rammerne for praktik og praktiklærernes støtte og vejledning under praktikforløbet, at de studerende får mulighed for at tilegne sig kompetencer i forhold til de tre praktikniveauer i læreruddannelsen.  Særligt vil færdighedsmålene for praktikken være i fokus her. 

Kompetenceområdet ’didaktik’: 

”Omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning, herunder læringsmålsstyret undervisning. 

Niveau 1. 

 • Målsætte, planlægge, gennemføre, og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende og kolleger.  

 • Redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til formulerede mål. 

 • Analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af undervisningen. 

Niveau 2. 

 • Planlægge, gennemføre og evaluere et differentieret undervisningsforløb i samarbejde med anvendelse af variation af metoder, herunder anvendelsesorienterende undervisningsformer og bevægelse i undervisningen  

 • Evaluere undervisningsforløb og elevernes læringsudbytte. 

 • Observere egen praksis og den enkeltes elevs læring med henblik på udvikling af undervisningen. 

Niveau 3.  

 • Planlægge, gennemføre og evaluere længerevarende undervisningsforløb under hensyntagen til elev- og årsplaner i samarbejde med medstuderende og skolens øvrige ressourcepersoner. 

 • Evaluere elevers læringsudbytte og undervisningseffekt. 

 • Udvikle egen og andres praksis på et empirisk grundlag. 

 

Kompetenceområdet ’klasseledelse’: 

”Omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.” 

Niveau 1. 

 • Lede elevernes deltagelse i undervisningen 

Niveau 2. 

 • Udvikle tydelige rammer for læring og for klassens sociale liv i samarbejde med eleverne 

Niveau 3. 

 • Lede inklusionsprocessor med eleverne 

 

Kompetenceområdet ’relationsarbejde’:

”Omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner” 

 

Niveau 1. 

 • Kommunikere lærings- og trivselsfremmende med elever, 

 • Kommunikere med forældre om undervisning og skolens formål og opgave, 

 

Niveau 2. 

 • Samarbejde dialogisk med elever og kolleger om justering af undervisning af eleverne aktive deltagelse, 

 • Kommunikere skriftligt og mundtligt med forældre om formål og indhold i planlagt undervisningsforløb. 

Niveau 3. 

 • Støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen og klassens sociale liv, samarbejde med forskellige parter på skolen, og 

 • Kommunikere med forældre og elevens skolegang.