Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Marts 21

Bestyrelsesmøde

2021

 

08. 03 2021

16.30 – 18.30

 

 

Afbud:

Fraværende: Karen og Kis.

Godkendelse af referat: Ingen kommentar

 

 

16.30 – 16.50

 

Efterretninger max. 20 minutter

  1. Formand:
  2. Skoleleder:
  3. Nyt fra FRO:
  4. Nyt fra udvalg

 

 

Punkter:

16.50 – 17.00

Emne: A-dage

Opgave: A-dagene er blevet evalueret i alle afdelinger- der er lavet udkast til en justeret model, som vi gerne vil fortælle om.

Bemærkninger:

Tovholder: SK og JP

Proces: Fælles drøftelse

Beslutning: Skolen afprøver 10+5 A-dage over 1 skoleår. De 5 dage er flexibel og hver afdeling bestemmer hvordan de skal bruges. Dette giver hver klasse mulighed for at bestemme selv hvornår A-dagene skal placeres. De resterne dage bliver skemalagte timer.

 

Dette forsøg gælder kun i skoleåret 2021/2022, der evalueres på afdelingsmøder

 

17.00 – 17.15

Emne: Personalesituation,

Ringetider (se udkast nederst) og Timefordeling

Opgave: Orientering om personalesituation.

Der er lavet en justering i forhold til skemaets opbygning, herunder justering af timefordelingen. Dette skal godkendes i bestyrelsen.

Bemærkninger:

Tovholder: SK

Proces: Fælles
Beslutning: Info vedr. stillingerne til Nydamskolen. Info vedr. mobilitetsrunden.

Stine har udarbejdet en ny lektionsplan som bestyrelsen og LMU har godkendt. Denne nye lektionsplan er ikke en sparre runde. Den nye lektionsplan skal evalueres efter 1 år. Der skal nedskrives hvordan skolen vil evalueres til næste skoleår.

Stine fremlægger timetildelingen til klasserne fra UVM og det ekstra som skolen vil give. Der ændres med 1 time, klassenstid kommer på 7 årgang og kun 2 lek. idræt. 

 

 

17.15 – 17.30

Emne: Pulje fra regeringen (se nedestående brev fra børne- og uddannelsesudvalget)

Pædagogisk pulje

Budget 2022

Opgave: Orientering om ovenstående.

Bemærkninger:

Tovholder: SK

Proces:

Beslutning: Der er kommet penge fra regeringen til genåbningen. Nydamskolen får 140.000 kr. Pengene skal bruges både på det faglige og sociale. Nydamskolen har fået 250.000 fra den pædagogiske pulje til tvillingeklassen og indkøb til Nest. Vi får næsten 1 mil. mere til budegget 2022.

 

 

17.30-17.40

Emne: Nest/ 1. marts

Opgave:

Bemærkninger:

Tovholder: JP

Proces:
Beslutning:
Info vedr. nye marts børn. Vi har fået 33 elever i år. 7 uden fra. 4 visiteret og 3 fra andre børnehaver.

 

 

 

17.40 -17.50

Emne: A20 ny arbejdstidsaftale for lærerne

Opgave: Orientering om aftalens opbygning

Bemærkninger:

Tovholder: SG

Beslutning: SG gennemgår lokalaftalen som er lavet i Sønderborg kommune. Denne nye arbejdstidsaftale træder i kraft til næste skoleår. Stine og SG har haft en del møder hvor de har gennegået aftalen. Aftalen bygger på gensidig tillid til hinanden. Aftalen/lokalaftalen gælder kun 1 år.

 

17.50 – 18.10

Emne: Corona

Opgave:

Bemærkninger:

Tovholder: SK

Beslutning: Personalet bliver tilbudt test 2 gang om ugen.

Der er løbene møder med forvaltningen vedr. forskellige måder at få flere elever tilbage til skolen.

Elever over 12 år tilbydes test 2 gange i ugen ved genåbningen. Forvaltningen arbejder med en plan. Stine har møde igen i morgen d. 9 masrts. Der er stadig nødpasning for overbygnings elever og tvillingeklassen.

 

18.10-18.30

Ud af huset (Aktiviteter i aviser, hjemmeside, nyhedsbrev, branding.)

 

Der har været en artikkel i jydske med 7 årgangs skridt konkurense.

 

Bestyrelsens månedskommentar:

 

 

Eventuelt: Næste bestyrelsmøde er d. 13 april kl. 16:30.

 

Kommende punkter:

 

 

8.00-8.45

1. lektion

 

8.45-8.50

Pause

5

8.50-9.35

2. lektion

 

9.35-10.00

Pause

25

10.00-10.45

3. lektion

 

10.45-10.50

Pause

5

10.50-11.35

4. lektion

 

11.35-11.50

Madpakke

15

11.50-12.20

Pause

30

12.20-13.05

5. lektion

 

13.05-13.20

Pause

15

13.20-14.05

6. lektion

 

14.05-14.15

Pause

10

14.15-15.00

7. lektion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære alle

 

 

Tirsdag den 9. marts 2021 blev der afholdt et ekstraordinært møde i det Fælles Rådgivende Organ.

 

Mødet havde følgende dagsorden:

 

”Genåbning af skolerne

Hvordan kan vi sammen – med udgangspunkt i de eksisterende rammer – understøtte, at genåbningen af skolerne bliver bedst mulig.

Er der behov for særlige tiltag for eleverne her og nu, samt når skolen starter op igen.”

 

Efterfølgende har forvaltningen udsendt et referat fra mødet med de input og opmærksomhedspunkter, der blev fremsat på mødet.

 

Børne- og uddannelsesudvalget har senest ved udvalgsmødet den 3. marts 2021 drøftet, hvordan udvalget bedst kan understøtte skolerne i forbindelse med genåbningerne.

 

Børne- og uddannelsesudvalget bakker således kraftigt op om de initiativer de lokale skoler sætter i værk i forbindelse med den udlodning af nationale midler til et fagligt løft og trivsel frem mod sommerferien 2021.

 

Midlerne er blandt andet tænkt til de elever, der skal til afsluttende eksamener til sommer og elever med særlige udfordringer ligesom midlerne er tiltænkt trivselsarbejdet. Det er vigtigt også for udvalget, at det er den enkelte skole med det kendskab, den har til elevgruppen, der prioriterer, hvilke konkrete indsatser, der giver bedst mening.

 

Udvalget opfordrer til at indsende gode erfaringer og forslag, som kan bidrage til den fælles læring. Forvaltningen etablerer en platform til videndeling.

 

Endvidere igangsættes der fra mandag den 8. marts 2021 i samarbejde med blandt andet DGI Sønderjylland et bevægelseskoncept ”Gå sommeren i møde”, hvor alle skoler inviteres til at deltage.

 

Ligeledes igangsættes trivselsinitiativer i samarbejde med blandt andet Sønderborg Kommunes Ungdomsråd.

 

Udvalget ønsker fortsat at følge genåbningen tæt

 
 

Venlig hilsen

 

Claus Klaris

Formand Børne- og uddannelsesudvalget
 

  

Jesper Smaling

Næstformand Børne- og uddannelsesudvalget
 

 

                                                                                                                                              Nydamskolens årsplan 2018/19 (Bilag 09.01.19-01)

Årsplanen er et styringsredskab, der giver overblik over de overordnede områder i skolebestyrelsens arbejde.

Måned

Eleverne og undervisningen

Forældrene og skolen

Planlægning og drift

August

 

 

 

September

Resultater af nationale test og trivselsundersøgelse

Branding af skolen

Forretningsorden

K-forældremøde: hvert andet år skiftevis emnebaseret / k-forældrefolder og idebank

Oktober

Tilbagemeldinger om A-dag

Møde 1 på elevernes præmisser

Skole-hjem-samtaler drøftelse

 

November

Skolebestyrelsens tilsynsopgave

Evaluering af de store overgange

 

December

 

 

 

Januar

 

 

Forberede dialogmøde i distriktet

Orientering om regnskab

Budget -  oplæg drift

Februar

 

Partnerskabets oplæg til Dialog med kontakt-forældrene

 

Marts

Timefordeling, special-undervisning og faglige og sociale fællesskaber

Forberede skolefest

Drøftelse af ønsker og mål for næste års indsatser og endelig budgetvedtagelse

April

Branding

Møde på elevernes præmisser - elevmillionen

 

Årsberetning

Maj

Skolens værdier, Ordensregler, værdiregelsæt og antimobbestrateg,

 

Forældre – socialt arrangement i de nye årgange og møde med lærerteam. K-forældre inddrages

PPP laves eller bruge Anne Mettes

 

Dato for K-forældremødet i september

Juni

 

Udpegning af delegeret til Skole og Forældre

Skolebestyrelsens årsplan

Mødeplanlægning

Fordeling af bestyrelsesdeltagere til forældremøder (Overgangsårgange)